Svetaines struktura
2022-11-26

MOKINIŲ KŪRYBINIŲ DARBŲ KONKURSAS „TU MUMS VIENA“

2021-04-27

Respublikinio mokinių kūrybinių darbų konkurso – parodos „Tu Mums viena“
Laureatai
 
I – amžiaus grupė 7 – 10 metų  
 
Rusnė Čepaitytė 8 m.  „Paukštis“ „Ugnies deivės žaidimai“
Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokykla
Mokytoja Gražina Visockienė
 
PaulaFedčenko 10 m. „Laisvės paukštis“
Palangos Stasio Vainiūno meno mokykla
Mokytoja LendrūnaMoncevičienė  
 
NojaIgnatavičiūtė 9 m. „Motina su kūdikiu“
Nacionalinė M.K. Čiurlionio menų mokykla
Mokytoja Vilija Starošienė
 
II – amžiaus grupė 11 – 14 metų
 
Meda Antanaitytė 12 m. „Laisvė“
Trakų meno mokykla
Mokytoja Nijolė Mečkovskaja
 
Augustė Mižutavičiūtė 11 m. „Koks gražus tavo veidas, gimtine“
Kaltinėnų Aleksandro Stulginskio gimnazija
Mokytoja Laima Šepikaitė
 
Kamilė Dzvinelytė 13 m. „Mūsų kaimo žaidimai“
Šalčininkų Stanislavo Moniuškos menų mokykla
Mokytojas VladimirMatijko
 
III – amžiaus grupė 15 – 16 metų
 
Darius Grinevičius 15 m. „Žydinti Lietuva“
Vievio meno mokykla
Mokytojas Augenis Kasputis
 
Evelina Janovič 15 m. „Gera pas močiutę kaime“
Vilniaus Žemynos gimnazija
Mokytoja TeresaJanovič
 
Kristina Rodionova 15 m. „Einu namo“
Eitminiškių gimnazija
Mokytoja Dovilė Blažytė – Vanagienė
 
IV – amžiaus grupė 17 – 18 metų
 
Justina Klezytė 18 m. „Lėlių namai“
Biržų Saulės gimnazija
Mokytoja Daiva Zalogienė
 
Alisa Rūta Stravinskaitė 18 m. „Užupis“
Nacionalinė M.K. Čiurlionio menų mokykla
Mokytojas JūragisBurkšaitis
 
Agnė Tamkevičiūtė 17 m. „Būtovės ženklai“
Klaipėdos Adomo Brako dailės mokykla  
Mokytoja Birutė Andriekutė

 

Respublikinė moksleivių kūrybinių darbų paroda „Tu Mums viena“ veikė LR Seimo I rūmuose
(įėjimas nuo M. Mažvydo bibliotekos pusės) 2016 m. liepos 4, 5, 7 ir 8 dienomis nuo 10:00 iki 15:00 val. (įėjimas laisvas)

Parodos atidarymas vyko LR seime liepos 4 dieną 13:00 val.
Laureatų ir jų mokytojų apdovanojimas vyko liepos 4 dieną 13:00 val.


I.  BENDROSIOS NUOSTATOS

1.  Mokinių kūrybinių darbų konkurso „TU MUMS VIENA“ nuostatai (toliau – Nuostatai)
reglamentuoja mokinių kūrybinių darbų konkurso „TU MUMS VIENA“ (toliau – Konkursas)
tikslą, organizavimą, temas, konkurso darbų pateikimo tvarką ir sąlygas.

2.  Konkursą inicijuoja Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerija.

3.  Konkursą organizuoja Nacionalinė Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokykla.

4.  Konkurse gali dalyvauti bendrojo lavinimo mokyklų, neformaliojo vaikų švietimo mokyklų,
kitų švietimo tiekėjų įstaigų 7 - 18 metų mokiniai.

5.  Konkurso tikslas – populiarinti Lietuvos Dainų švenčių tradicijas ir istoriją, ugdyti mokinių
pilietiškumą ir kultūrinę savimonę, puoselėti mokinių kūrybinius ir meninius gebėjimus.   

6.  Konkurso temos:
          6.1.  Lietuva ir dainų švenčių tradicija (žvilgsnis iš istorinio rakurso);
          6.2.  Piešiame Lietuvos moksleivių Dainų šventės dainas (muzikos ir dailės sąšaukos);
          6.3.  „Tu mums viena“.
          6.4.  Mano mokykla ir jos kultūrinė aplinka (mokyklos atributika, tradicijų ir kultūrinio
                   gyvenimo vaizdai, mokyklos apylinkių gamta);
          6.5.  Etnografiniai motyvai (vietovės arba regiono simboliai, etnografinio paveldo objektai,
                   tautinės juostos, buities rakandai, pastatai, kryžiai ir koplytstulpiai);
          6.6.  Šiuolaikinių vaikų pramogos, žaidimai ir žaislai.

7.  Konkurso dalyviai skirstomi į keturias amžiaus grupes, į kurias atsižvelgiama vertinant  

konkurso dalyvių atsiųstus kūrybinius darbus:
          7.1.  I amžiaus grupė – 7 - 10 metų;
          7.2.  II amžiaus grupė – 11 - 14 metų;
          7.3.  III amžiaus grupė – 15 - 16 metų;
          7.4.  IV amžiaus grupė – 17 - 18 metų.

II.  KONKURSO ORGANIZAVIMAS

8.  Konkursas vykdomas trimis etapais:
          8.1.  Konkurso darbų rengimas mokyklose;
          8.2.  Konkurso darbų atranka parodai, parodinių darbų vertinimas, konkurso nugalėtojų ir
                   parodos dalyvių katalogo parengimas;
          8.3.  Konkurso nugalėtojų darbų paroda ir konkurso nugalėtojų apdovanojimas.

9.  Konkurso dalyviai savo kūrybinius darbus siunčia paštu arba pristato iki 2016 m. balandžio 15 d.
adresu: Nacionalinė Mikalojau Konstantino Čiurlionio menų mokykla, T. Kosciuškos g. 11,
LT-01100 Vilnius, nurodydami: konkursui „TU MUMS VIENA“.
Prie kūrybinio darbo (kitoje darbo pusėje) turi būti pridėta užpildyta anketa.
(Nuostatų priede pateikta kūrybinių darbų konkurso „TU MUMS VIENA“, dalyvio anketos forma.
Ją galite rasti interneto svetainėje www.cmm.lt).
Jeigu kūrybiniai darbai Konkursui siunčiami paštu, pašto išsiuntimo žyma turi būti ne vėlesnė kaip
balandžio 15 d.  

10.  Jei kūrybinių darbų konkurse dalyvauja mokinių grupė (ne didesnė nei 3-ų asmenų), kiekvienas
mokinys atskirai užpildo Mokinių kūrybinių darbų konkurso „TU MUMS VIENA“, dalyvio anketą.

11.  Kūrybinių darbų konkurso dalyviai gali pateikti visoms Konkurso temoms skirtus šių žanrų
kūrinius: piešimo, tapybos, grafikos, skulptūros, keramikos, fotografijos ir dizaino. Kūrybiniai darbai
gali būti atlikti įvairia technika ir naudojant įvairias medžiagas.

12.  Kūrybiniams darbams taikomi šie reikalavimai:
          12.1.  Piešinio, tapybos, grafikos, fotografijos, dizaino darbų formatai: A2 – (59,4 x 42 cm),
                     A3 – (42 x 29,7 cm) ir A4 – (29,7 x 21 cm);
          12.2.  Skulptūros, keramikos darbo aukštis iki 50 cm.

13.  Konkursui pateiktus kūrybinius darbus vertina Nacionalinės Mikalojaus Konstantino Čiurlionio
menų mokyklos sudaryta vertinimo komisija (toliau – Vertinimo komisija).

14.  Vertinant kūrybinius darbus bus atsižvelgiama į temos suvokimą, originalumą, meninę raišką.

15.  Neatitinkantys formato ir nekokybiški (suplėšyti, sulamdyti, susukti į ritinį) kūrybiniai darbai
nebus vertinami.

16.  Vertinimo komisija, vertindama kūrybinius darbus, skiria pirmąją, antrąją ir trečiąją vietas
pagal amžiaus grupes ir atskiras nominacijas pagal Konkurso temas.

17.  Mokinių kūrybinių darbų konkursas „TU MUMS VIENA“ nugalėtojai ir jų mokytojai
apdovanojami diplomais ir vertingais prizais.
Nugalėtojų mokytojai – Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerijos padėkos raštais.

18.  Parodai pasibaigus, parodinius darbus bus galima atsiimti išsiųstuoju adresu nuo 2016 m.
rugsėjo 5 d. iki 2016 m. spalio 5 d. Vėliau darbai nebus saugomi. Tel. Nr. pasiteirauti (8 5) 210 0775.

 

19.  Parodos organizatoriai įgyja teisę konkursui atsiųstus darbus naudoti savo nuožiūra
informaciniais ar edukaciniais tikslais (be autoriaus sutikimo ir kompensacijų).

Dalyvio anketą galite parsiųsti iš čia

Rėmėjai

Kunigas daktaras
Hans Friedrich Fischer

Karoso logo

 

Ponia Valdereza Lenktaitis