Svetaines struktura
2023-02-02

RESPUBLIKINIS KOMPOZICIJŲ KONKURSAS „SKRENDAME“

2019-01-30

Respublikinio mokinių tapybos, grafikos ir erdvinių kompozicijų konkurso,
skirto Stepono Dariaus ir Stasio Girėno „Lituanica" skrydžio 80 metinėms
,
„SKRENDAME" laureatai

Piešiniai ir tapyba

Amžiaus grupė 11 - 14 m.

Andrius Bertašius, „Lituanica", 12m., mokyt., Vilma Bertašienė.

Skaudvilės seniūnija, Taurgės rajonas, dailės studija „Paletė".

Aistė Ilčiukaitė, „Skrydis", 10m., mokyt., Austė Jurgelionytė – Varnė.

Nacionalinė M.K.Čiurlionio menų mokykla.

Nojus Juška, „Kritimas", 12m., mokyt., Daina Steponavičiūtė.

Nacionalinė M.K.Čiurlionio menų mokykla.

Amžiaus grupė 15 – 16 m.

Darius Patašius, „Skrendam", 15m., mokyt., Audronis Žemaitis.

Nacionalinė M.K.Čiurlionio menų mokykla.

Dominyka Sekonaitė, „Skrendam", 15., mokyt., Audronis Žemaitis.

Nacionalinė M.K.Čiurlionio menų mokykla.

Karolis Stankus, „Lituanica", 15m., mokyt., Laima Šepikaitė.

Skaudvilės seniūnija, Taurgės rajonas, dailės studija „Paletė".

Amžiaus grupė 17 – 18 m.

Adelė Lauciūtė, „Skrydis",18m., mokyt., Arvydas Pakalka.

Nacionalinė M.K.Čiurlionio menų mokykla.

Natanaelis Račkauskas, „Virš Niujorko", 17m., mokyt., Arvydas Pakalka.

Nacionalinė M.K.Čiurlionio menų mokykla.

Edgaras Masian, „Lituanikos katastrofa", 17m., mokyt., Arvydas Pakalka.

Nacionalinė M.K.Čiurlionio menų mokykla.

Erdvinės kompozicijos

Beatričė Lapinskaitė 5kl., mokyt., Giedrius Plechavičius.

Nacionalinė M.K.Čiurlionio menų mokykla.

Dominykas Cinauskas 6kl., mokyt., Gediminas Akstinas.

Nacionalinė M.K.Čiurlionio menų mokykla.

Grigalius Grinčelaitis 6kl., mokyt., Dainius Liškevičius.

Nacionalinė M.K.Čiurlionio menų mokykla.

Barbora Matonytė 10kl., mokyt., Giedrius Plechavičius.

Nacionalinė M.K.Čiurlionio menų mokykla.

Aistė Rimdeikaitė 10kl. mokyt., Evaldas Bernotas.

Klaipėdos Eduardo Balsio menų gimnazija.

Arvydas Barsa 8kl. mokyt., Violeta Skirgailaitė.

Klaipėdos Eduardo Balsio menų gimnazija.

Kotryna Veželytė, 13m. mokyt., Dalia Kobelevienė.

Elektrėnų savivaldybės Vievio meno mokykla.

Ingrida Kvetkovskytė, 11m. mokyt., Augenis Kasputis.

Elektrėnų savivaldybės Vievio meno mokykla.

 

RESPUBLIKINIO TAPYBOS, GRAFIKOS IR ERDVINIŲ KOMPOZICIJŲ

KONKURSO „SKRENDAME" NUOSTATAI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Respublikinio tapybos, grafikos ir erdvinių kompozicijų konkurso „Skrendame"

nuostatai (toliau – Nuostatai) reglamentuoja Respublikinio tapybos, grafikos ir erdvinių

kompozicijų konkurso „Skrendame" (toliau – Konkursas) tikslą, organizavimą, temas, konkurso

darbų pateikimo tvarką ir sąlygas.

2. Konkurą organizuoja Nacionalinė Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokykla.

3. Konkurse gali dalyvauti dailės mokyklų, meno mokyklų dailės skyrių, kitų neformaliojo

vaikų švietimo mokyklų 11-18 metų mokiniai.

4. Konkurso tikslas –ugdyti mokinių pilietiškumą ir kultūrinę savimonę, puoselėti mokinių

kūrybinius ir meninius gebėjimus.

5. Konkursas skirtas Stepono Dariaus ir Stasio Girėno „Lituanica" skrydžio 80 metinėms.

6. Konkurso tema: „Skrydis"

7. Konkurso dalyviai skiriami į tris amžiaus grupes, į kurias atsižvelgiama vertinant

konkurso dalyvių atsiųstus kūrybinius darbus:

7.1. I amžiaus grupė – 11-14 metų;

7.2. II amžiaus grupė – 15-16 metų;

7.3. III amžiaus grupė – 17-18 metų.

II. KONKURSO ORGANIZAVIMAS

8. Konkursas vykdomas 2012 m. lapkričio-2013 m. balandžio mėnesiais šiais etapais:

8.1. Konkurso darbų rengimas mokyklose;

8.2. Meistriškumo pamokos Nacionalinėje M.K. Čiurlionio menų mokykloje;

8.3. Konkurso darbų atranka parodai, parodinių darbų vertinimas, konkurso nugalėtojų

nustatymas ir parodos parengimas;

8.4. Konkurso nugalėtojų darbų paroda 2013 m. balandžio 19 - gegužės 3 d.

9. Konkurso dalyviai savo kūrybinius darbus siunčia paštu arba pristato iki 2013 m.

balandžio 3 d. adresu: Nacionalinė Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokykla, T.

Kosciuškos g.11, LT-01100 Vilnius, nurodydami: Konkursui „Skrendame". Prie kūrybinio darbo

(kitoje darbo pusėje) turi būti pridėta užpildyta anketa (Nuostatų priede pateikta Konkurso

dalyvio anketos forma, ją galima rasti interneto svetainėje www.cmm.lt). Jeigu kūrybiniai darbai

Konkursui siunčiami paštu, pašto išsiuntimo žyma turi būti ne vėlesnė kaip 2013 m. balandžio 3 d.

10. Konkurso dalyviai gali pateikti šių dailės sričių kūrinius: tapybos, grafikos, erdvinių

kompozicijų. Kūrybiniai darbai gali būti atlikti įvairia technika ir

naudojant įvairias medžiagas.

11. Kūrybiniams darbams taikomi šie reikalavimai:

11.1. tapybos, grafikos – A2 formatas (59,4 x 42 cm), A3 formatas (42 x 29,7 cm) ir A4 formatas (29,7 x 21 cm);

11..2. erdvinių kompozicijų – minimalus dydis: ilgiausia kraštinė 50 cm, maksimalus dydis – ilgiausia kraštinė 100 cm.

12. Konkursui pateiktus darbus vertina Nacionalinės Mikalojaus Konstantino Čiurlionio

menų mokyklos sudaryta vertinimo komisija (toliau – Vertinimo komisija).

13. Vertinant kūrybinius darbus bus atsižvelgiama į temos suvokimą, originalumą, meninę raišką.

14. Neatitinkantys formato ir nekokybiški (suplėšyti, sulamdyti, susukti į ritinį) kūrybiniai darbai nebus vertinami.

15. Vertinimo komisija, vertindama kūrybinius darbus, skiria pirmąją, antrąją ir trečiąją

vietas pagal amžiaus grupes ir atskiras nominacijas pagal Konkurso temas.

16. Konkurso nugalėtojai ir jų mokytojai apdovanojami diplomais ir prizais.

17. Parodai pasibaigus parodinius darbus bus galima atsiimti išsiųstuoju adresu

nuo 2013m. gegužės 6 d. iki gegužės 17 d. Vėliau darbai nebus saugomi.

18. Parodos organizatoriai įgyja teisę į konkursą atsiųstus darbus naudoti savo nuožiūra

informaciniais ar edukaciniais tikslais (be autoriaus sutikimo ir kompensacijų).

Rėmėjai

Kunigas daktaras
Hans Friedrich Fischer

Karoso logo

 

Ponia Valdereza Lenktaitis