Svetaines struktura
2023-02-02

Bibliotekos taisyklės

2017-09-21

Nacionalinės M. K. Čiurlionio menų mokyklos naudojimosi kompiuteriais skaitykloje taisyklės

 1. Bibliotekos kompiuteriais gali naudotis visi moksleiviai, mokytojai ir kiti  mokyklos darbuotojai.
 2. Asmenys, norėdami naudotis kompiuteriais, privalo pateikti skaityklos darbuotojui  moksleivio ar darbuotojo pažymėjimą.
 3. Kompiuteriai naudojami tik mokymo ir mokymosi tikslams.
 4. Prie vieno kompiuterio sėdima tik po vieną.
 5. Su kompiuteriu dirbama tik vieną valandą, reikalui esant laikas pratęsiamas.
 6. Darbui prie kompiuterio pirmumo teisę turi:
  1. mokytojai, norintys vesti pamoką, papildomo ugdymo užsiėmimus;
  2. mokiniai su mokytojo rekomendacija;
  3. mokiniai atliekantys projektus, rašantys referatus ir kt.
 7. Naudojantis kompiuteriu negalima:
  1. žaisti kompiuteriniais žaidimais;
  2. Internete "landžioti" neetiškuose puslapiuose;
  3. kalbėti mobiliu telefonu;
  4. naudotis pokalbių programomis ir svetainėmis;
  5. parsisiųsti ir instaliuoti įvairiausias programas
  6. be bibliotekininko leidimo naudotis diskeliais, CD ir kt. el.laikmenomis.

Pažeidus taisykles skaitytojas praranda teisę naudotis kompiuteriu.

Nacionalinės M. K. Čiurlionio menų mokyklos naudojimosi biblioteka taisyklės

 1. BENDROJI DALIS
  1. Bendrosios naudojimosi Nacionalinės M. K. Čiurlionio menų mokyklos (toliau - mokykla) biblioteka taisyklės (toliau - taisyklės) nustato bendrą naudojimosi bibliotekos fondais tvarką.
  2. Bibliotekos fondai yra Nacionalinės M. K. Čiurlionio menų mokyklos turtas, saugomas valstybės nustatyta tvarka. Naudotis biblioteka turi teisę: visi mokyklos bendruomenės nariai (vidiniai vartotojai), įmonės, organizacijos ir individualūs asmenys (išorės vartotojai).
  3. Biblioteka garantuoja kiekvienam skaitytojui (vartotojui) teikiamos informacijos išsamumą, spaudinių ir kitų dokumentų, neatsižvelgiant į jų autorių ar juose užfiksuotų žinių politinę ar ideologinę orientaciją, prieinamumą.
  4. Naudojimasis biblioteka yra nemokamas, išskyrus paslaugas, numatytas mokyklos direktoriaus patvirtintame „Mokamų paslaugų sąraše". Sąrašas sudaromas remiantis „Bibliotekos teikiamų mokamų paslaugų sąrašu", patvirtintu Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos 1998 m. vasario 10 d. įsakymu Nr. 96.
  5.  „Naudojimosi mokyklos biblioteka taisykles" tvirtina mokyklos direktorius.
 2. SKAITYTOJŲ IR LANKYTOJŲ APTARNAVIMO ORGANIZAVIMAS
  1. Asmenys, norėdami naudotis bibliotekoje saugomais spaudiniais ir kitais dokumentais, privalo užsiregistruoti bibliotekoje.
  2. Bibliotekos abonemento paslaugomis gali naudotis mokyklos mokiniai, mokytojai bei kiti darbuotojai.
  3. Moksleiviai bibliotekoje registruojami pagal mokyklos patvirtintą mokinių sąrašą.
  4. Mokytojai ir darbuotojai  registruojami pasirašius prašymą (Priedas Nr.1).
  5. Kiekvienas skaitytojas yra supažindinamas su naudojimosi biblioteka taisyklėmis ir pasirašydamas skaitytojo formuliare įsipareigoja jas vykdyti.
  6. Paskutinis kiekvieno mėnesio trečiadienis - sanitarinė diena. Skaitytojai bei lankytojai neaptarnaujami.
  7. Bibliotekos lankytojas - kiekvienas asmuo, apsilankantis bibliotekoje, kad ir koks būtų jo apsilankymo tikslas (paimti arba grąžinti spaudinį ar kitą iš bibliotekos pasiskolintą dokumentą, pratęsti jo gražinimo terminą, gauti informaciją ir pan.).
  8. Skaitytojų ir lankytojų apskaita tvarkoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos standartu „Bibliotekos fondo ir darbo apskaitos vienetai" (LST 1403:95).
 3. SKAITYTOJŲ IR LANKYTOJŲ APTARNAVIMO TVARKA
  1. Mokomoji literatūra išduodama vieneriems mokslo metams. Skaitytojai privalo grąžinti spaudinius bibliotekai mokslo metų pabaigoje.
  2. I-IV klasių moksleiviams vienu metu išduodama viena grožinė knyga. Solfedžio knygų ir natų išduodama tiek, kiek nurodo specialybės mokytojas.
  3. Informaciniai dokumentai išduodami tiksliai nurodžius autorių, kūrinį ir rinkinio pavadinimą.
  4. Programinius kūrinius moksleiviams privalo surinkti jų specialybės mokytojai. Reti ir vertingi informaciniai leidiniai (žodynai, žinynai, enciklopedijos, meno albumai ir kt.), vienetiniai natų rinkiniai bei kiti spaudiniai, elektroniniai dokumentai į namus neišduodami. Jais galima naudotis tik skaitykloje arba specialioje bibliotekos vietoje.
  5. Naujai gautų, didelę paklausą turinčių dokumentų naudojimosi laiką nustato pati biblioteka.
  6. Skaitytojo prašymu, naudojimosi spaudiniais ir kitais dokumentais terminas du kartus gali būti pratęstas, jei jų nereikalauja kiti skaitytojai.
  7. Skaitytojas savo formuliare arba trumpam išduodamų leidinių žurnale („Garbės žodis") pasirašo už kiekvieną spaudinį ar kitą dokumentą. Juos grąžinus, skaitytojo akivaizdoje pasirašo bibliotekininkas.
  8. Skaitytojai, tris kartus pavėlavę atnešti trumpam išduotus leidinius, praranda galimybę naudotis šia paslauga.
  9. Išlaikius įskaitas arba pasikeitus programai, anksčiau paimtos natos, jau nebereikalingos mokymuisi, grąžinamos bibliotekai ir tik tada išduodami nauji programiniai kūriniai.
  10. Mokslo metų pradžioje bendrojo ugdymo vadovėliai išduodami klasių auklėtojams. Mokslo metų pabaigoje švarūs ir tvarkingi vadovėliai grąžinami bibliotekai. Vadovėlius grąžina visa klasė vienu metu.
 4. SKAITYTOJO TEISĖS, PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ
  1. Skaitytojas turi teisę:
   1. Gauti iš bibliotekos fondo spaudinius ir kitus dokumentus laikinai naudotis namie arba skaitykloje.
   2. Prašyti pratęsti spaudinių ir kitų dokumentų grąžinimo terminą.
   3. Gauti išsamią informaciją apie bibliotekos fondą ir jos teikiamas paslaugas.
   4. Pateikti užklausą žodžiu, raštu, telefonu ar elektroniniu paštu.
   5. Naudotis visomis bibliotekos teikiamomis mokamomis paslaugomis.
   6. Pareikšti savo nuomonę žodžiu ar raštu apie bibliotekos darbą ir jos teikiamas paslaugas.
  2. Skaitytojas privalo:
   1. Tausoti ir saugoti bibliotekos spaudinius bei kitus dokumentus, negadinti bibliotekos inventoriaus.
   2. Gautą leidinį peržiūrėti ir apie pastebėtus trūkumus (spaudos defektus, išplėštus lapus ir pan.) pranešti bibliotekininkui.
   3. Neišnešti spaudinių ar kitų dokumentų iš bibliotekos patalpų, jeigu šie neįrašyti į skaitytojo formuliarą ar į „Garbės žodžio" žurnalą.
   4. Skaitytojas, paėmęs leidinį ar kitą dokumentą, privalo pasirašyti skaitytojo formuliare ar trumpam išduodamų leidinių žurnale („Garbės žodis").
   5. Nustatytu laiku grąžinti paimtus spaudinius ir kitus dokumentus arba pratęsti naudojimosi jais terminą.
   6. Nekeisti bibliotekos fondų sustatymo tvarkos.
   7. Pasikeitus asmens dokumentų duomenims (pavardei, gyvenamajai vietai ar pan.) informuoti bibliotekininką.
  3. Skaitytojo atsakomybė:
   1. Prarastą ar nepataisomai sugadintą spaudinį, ar kitą dokumentą skaitytojas privalo pakeisti tokiu pat arba bibliotekos pripažintu lygiaverčiu, arba atlyginti iki dešimteriopos jo rinkos kainos (šiuo atveju kainą nustato direktoriaus įsakymu patvirtinta komisija).
   2. Už nepilnamečių skaitytojų sugadintus ar prarastus leidinius, ar kitus dokumentus atsako tėvai, globėjai, vaikų globos namai.
   3. Mokslo metų pabaigoje visi bibliotekos skaitytojai privalo persiregistruoti.
   4. Mokiniai baigę mokyklą ar iš jos išstoję, mokytojai bei darbuotojai, pasibaigus jų darbo sutarčiai, privalo atsiskaityti su biblioteka.

Bibliotekos skaitytojams, nesilaikantiems arba pažeidusiems bibliotekoje nustatytą tvarką ar naudojimosi biblioteka taisykles, mokyklos direktoriaus įsakymu terminuotam ar visam laikui gali būti atimta teisė naudotis biblioteka.

Rėmėjai

Kunigas daktaras
Hans Friedrich Fischer

Karoso logo

 

Ponia Valdereza Lenktaitis