Svetaines struktura
2020-01-17

Nacionalinė M.K.Čiurlionio menų mokykla skelbia mokinių priėmimą 2019-2020 mokslo metams

2019-05-06

Kvietimas mokytis2

 Priėmimas į mokykla

NACIONALINĖS M.K.ČIURLIONIO MENŲ MOKYKLOS

MOKINIŲ PRIĖMIMO 2019-2020 M.M.

SĄLYGOS

 I.  BENDROJI DALIS

1.1.Į Nacionalinės M.K.Čiurlionio menų mokyklos (toliau – MKČ) 1-ą klasę priimami 7 metų gabūs pasirinktai meno sričiai vaikai iš visos Lietuvos. Pradinis ugdymas gali būti pradedamas ir anksčiau t. y. nuo 6 metų, bet tik tuo atveju, kai vaikas buvo ugdomas pagal priešmokyklinio ugdymo programą metais anksčiau nei jam tais kalendoriniais metais suėjo 6 metai.

(Šio pokyčio teisinis pagrindas - Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo Nr. I-1489 8, 9 ir 47 straipsnių pakeitimo įstatymas, priimtas 2017 m. gruodžio 19 d. Nr. XIII-926 ir Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2018 m. vasario 5 d. Nr. V-100 įsakymas „Dėl švietimo ir mokslo ministro 2013 m. lapkričio 21 d. įsakymo Nr. V-1106 „Dėl priešmokyklinio ugdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“).
1.2. Į aukštesnes klases priimami moksleiviai iš visos Lietuvos, jeigu jų bendrasis išsilavinimas, amžius bei meninis pasirengimas atitinka konkrečios klasės reikalavimus ir jei toje klasėje yra laisvų vietų.

1.2.1. atvykę iš kitų miestų ar rajonų ir įstojusieji į MKČ, gali būti apgyvendinti moderniame mokyklos bendrabutyje;

1.2.2. bendrabutis, maitinimas ir mokslas moksleiviams yra nemokamas;

1.2.3. į bendrabutį priimami mokiniai nuo pirmos klasės. Kambariai dviviečiai, gyvenantys bendrabučio kambariuose skirstomi pagal amžių.

1.3. Stojamuosius egzaminus galima laikyti tik į vieną (pasirinktą) meno sritį - muzikos, dailės arba baleto ir tik į vieną pasirinktą meno šakos dalyką:

1.3.1. muzikos skyriuje priimame į šiuos meno šakos dalykus: fortepijono, smuiko, violončelės, kontraboso, alto, arfos, fleitos, obojaus, klarneto, fagoto, saksofono, trimito, valtornos, eufonijos, trombono, tūbos, mušamųjų instrumentų, chorinio dainavimo ir dirigavimo; nuo 9-os klasės yra galimybė mokytis muzikos kūrybos.

1.3.2. dailės skyriuje – į dailės specializuoto ugdymo programą su meno šakos dalyku – kompozicija. Baigę 10-tą klasę, 11-oje mokiniai galės rinktis  grafikos, arba tapybos, arba skulptūros, arba dizaino dailės šaką;

1.3.3.baleto skyriuje – į klasikinio ir modernaus/šiuolaikinio (nuo 9-os klasės) šokio meno šakos dalykus.

1.4. Priėmimo, stojamųjų egzaminų vertinimo ir pokalbio su tėvais komisijos sudaromos mokyklos direktoriaus įsakymu.

1.5. Neturėdama galimybių priimti visų norinčių mokytis, MKČ rengia trijų etapų priėmimą, kurį sudaro stojamieji egzaminai ir pokalbis:

 1. I.A)Bendrųjų gebėjimų vertinimo testas (toliau – bendrasis testas): pasirengimo mokyklai patikra stojant į 1-ą klasę; lietuvių kalba ir matematika – į aukštesnes
 2. II.B)Meninių gebėjimų vertinimo testas (toliau – meninis testas)
 3. III.C)Pokalbis su tėvais (stojantiems į 2 –ą ir aukštesnes klases).

 

2.  Stojamųjų egzaminų vertinimo kriterijai:

Kriterijai

Taškai

2.1. Pasirengimo mokyklai patikra stojantiems į 1- ą klasę.

2.2. Bendrasis testas (lietuvių kalba, matematika), stojantiems į aukštesnes klases

Iki 30

2.3. Meniniai testai

 

-          į muzikos skyriaus 1-ą klasę - muzikinė klausa ir atmintis, ritmo pojūtis, koordinacija.

Iki 50

-          į muzikos skyriaus aukštesnes klases – meninis pasirengimas, atitinkantis meninių dalykų programinius reikalavimus, atitinkamos muzikos teorijos žinios.

Iki 50

-          į dailės skyriaus 1-ą klasę  -   piešimas, kompozicija, spalvinis suvokimas.

Iki 50

-          į dailės skyriaus aukštesnes klases - meninis pasirengimas, atitinkantis meninių dalykų programinius reikalavimus, sugebėjimas artikuliuotai perteikti aplinką (piešimas), spalvinis suvokimas (tapyba), gebėjimas komponuoti, kūrybiškumas.

Iki 50

-          į baleto skyriaus 1-ą klasę - sceninė išvaizda kūno duomenys (kūno proporcijos, kojų forma, verstumas, keltis, žingsnis, šuolis, lankstumas), ritmo pojūtis, muzikalumas, koordinacija, sveikatos būklė;

Iki 50

-       į baleto skyriaus aukštesnes klases - meninis pasirengimas, atitinkantis meninių dalykų programinius reikalavimus, kūrybiškumas, ritmo pojūtis, koordinacija, muzikalumas, sceninė išvaizda  ir kūno duomenys, sveikatos būklė.

Iki 50

2.4. Pokalbis su tėvais stojant į 2-ą ir aukštesnes klases

Iki 20

3. Galutinį sprendimą priima Priėmimo komisija. Sudaromi kandidatų sąrašai, numatomas ir kelių mokinių rezervas, jei kandidatai atsisakytų ar neįvykdytų reikalingų sąlygų mokymosi sutarčiai sudaryti.

 

 II. ORGANIZACINĖ DALIS

1.Stojamieji egzaminai į Nacionalinę M.K.Čiurlionio menų mokyklą vyks:

-          Balandžio 27 d. – į 1-4 klases (visus meno šakos dalykus)

-          Balandžio 28 d. – į 5-tą ir aukštesnes klases (visus meno šakos dalykus)

2. Priėmimo vykdymo etapai:

Etapai

Datos ir laikas

Pastabos

2.1. Stojančiųjų registracija internetu

 

Nuo kovo 18 d. iki balandžio 25 d. (imtinai).   

Balandžio 25 d. - iki 12 val.;

 

Raštinės darbo laikas 8.00 val. iki 17.00 val., penktadienį iki 16.30

Pietų pertrauka 12.00 – 13.00val.

 

Prašymą internetu pateikia mokinio tėvai (globėjai, rūpintojai).

Mokinių, gyvenančių kituose miestuose arba neturinčių galimybės registruotis internetu tėveliai gali dokumentus atnešti į mokyklos raštinę (103 kab.) arba atsiųsti paštu (Nacionalinė M.K.Čiurlionio menų mokykla, T.Kosciuškos g. 11, LT 01100 Vilnius). Vokas su dokumentais turi būti gautas ne vėliau kaip likus vienai dienai iki stojamųjų egzaminų.

Už pašto paslaugų vėlavimą mokykla neatsako.

2.2. Priėmimo vykdymo mokestis

Iki balandžio 25 d. 12:00 val.

Priėmimo ir stojamųjų egzaminų organizavimo išlaidoms padengti mokamas vienkartinis negrąžinamas – 5 (penkių) eurų mokestis.

Mokestis mokamas finansinio pavedimo būdu į mokyklos sąskaitą LT04 7044 0600 0155 2608, SEB bankas, kodas 70440.

Mokėjimo paskirtyje būtina nurodyti: „Stojimo į mokyklą  mokestis“, mokinio vardą ir pavardę.

Nesant galimybės padaryti pavedimą, galima mokėti mokyklos kasoje.

2.3. Pristatomi dokumentai

Iki balandžio 25 d.

darbo dienomis

nuo 8:00 iki 17:00 val.;

balandžio 25 d. – iki 12:00 val.

Pietų pertrauka 12:00-13:00

 • Stojantieji į 1 klasę pateikia vaiko gimimo liudijimo (arba paso) kopiją ir stojamojo mokesčio kvitą (arba banko išrašą). Jeigu vaikui tik šeši metai, reikia pateikti pažymą iš priešmokyklinio ugdymo įstaigos (žr. skyriuje I. Bendroji dalis, 1.1.punktas)
 • Stojantieji į 2 –ą ir aukštesnes klases pristato: gimimo liudijimo arba paso kopiją,  ugdymo pasiekimus patvirtinantį dokumentą (išrašą iš elektroninio dienyno  su I-o pusmečio pažymiais, ir pan.),  stojamojo mokesčio kvitą (arba banko išrašą).
 • Jeigu   mokinys lanko meno mokyklą, rekomenduojame pridėti pažymą iš tos ugdymo įstaigos.

2.6. Stojamojo egzamino Bendrasis testas stojantiems į

1-4 klases

 • balandžio 27 d.:

10 val. - testai stojantiems į dailės ir baleto skyrių 1-4 kl. 

10 val. testas stojantiems   į

muzikos skyriaus 2-4-ą klases

11 val.- į muzikos skyriaus 1-ą klasę (Stojantieji skirstomi grupėmis  (srautais) po 10 vaikų kas valandą. Kurią valandą atvykti bus informuojama pateikus dokumentus.)

Stojančiuosius atlydėjusiems asmenims nebus leista likti testo vykdymo patalpoje

2.6.1. Stojantieji į 1-ą klasę testą atlieka pagal priešmokyklinio ugdymo programą;

2.6.2. stojantieji į aukštesnes klases atlieka lietuvių kalbos ir matematikos testus raštu.

Trukmė – 60 min.

 

 

 

 Trukmė 90 min.

 

2.7. Stojamojo egzamino Meninis testas stojantiems į

1 klases

Testai vyks balandžio 27 d. :

 • 10 val. į muzikos skyrių 
 • 11 val. stojantiems į dailės ir baleto skyrius

Stojančiuosius atlydėjusiems asmenims nebus leista likti testo vykdymo patalpoje

2.8. Stojamojo egzamino Meninis testas stojantiems į

2-4 klases

Testai vyks balandžio 27d.:

 • 11:30 val. į muzikos ir dailės
 • 13:00 val. - į baleto skyrių

Stojančiuosius atlydėjusiems asmenims nebus leista likti testo vykdymo patalpoje

2.9. Stojamojo egzamino Bendrasis testas stojantiems į

5 ir aukštesnes klases (stojantieji atlieka lietuvių kalbos ir matematikos testus raštu)

Testai vyks balandžio 28 d.

9:00 val. (visiems skyriams)

Trukmė 90 min.

Stojančiuosius atlydėjusiems asmenims nebus leista likti testo vykdymo patalpoje

2.10. Stojamojo egzamino Meninis testas stojantiems į

5 ir aukštesnes klases: muzikos skyrių – pagrindinio instrumento (arba chorinio dainavimo ir dirigavimo), papildomo instrumento (bendrojo fortepijono, išskyrus stojančius į fortepijono meno šakos dalyką)  ir muzikos teorijos žinių patikrinimas;

dailės skyrių – kompozicijos, piešimo ir spalvinių gebėjimų testai; stojantysis pristato savo kūrybinių darbų aplanką;

baleto skyrių – klasikinio ar modernaus šokio (nuo 9-os klasės) technikos testas; taip pat vykdomi profesinių duomenų, muzikinis ir medicininis patikrinimai;

stojantieji į modernaus šokio techniką pristato savos kūrybos solo (neviršijant 3 min.).

Testai vyks balandžio 28d.:

 • 10:30 val. - į baleto skyrių
 • 11:00 val.

 

Stojančiuosius atlydėjusiems asmenims nebus leista likti testo vykdymo patalpoje

3. Stojamųjų egzaminų rezultatų į 1 klases skelbimas

Iki gegužės 6 d. 16:00 val.

Rezultatai skelbiami asmeniškai el.paštu, nurodytu registruojantis

(mokyklos tinklapyje, skelbimo lentoje rezultatai neskelbiami. Informacija telefonu neteikiama)

4. Stojamųjų egzaminų rezultatų į aukštesnes klases ir kvietimas pokalbiui

Iki gegužės 10 d. 16:00 val.

Rezultatai, kvietimas pokalbiui ir jo laikas skelbiami asmeniškai el.paštu, nurodytu registruojantis. (mokyklos tinklapyje, skelbimo lentoje rezultatai neskelbiami. Informacija telefonu neteikiama)

5.Pokalbis

Dalyvauja tėvai (globėjai, rūpintojai)

Pokalbyje, pagal galimybę, dalyvauja abu tėvai (globėjai, rūpintojai).

6. Skelbiami duomenys apie įstojimą/neįstojimą į aukštesnes klases

Po Priėmimo komisijos posėdžio, bet ne vėliau kaip iki birželio 10d.

Rezultatai skelbiami asmeniškai el.paštu, nurodytu registruojantis.

7. Susitikimas su priimtais į pirmą klasę

Gegužės 24 d. (penktadienį) 17 val.

Kandidatų į 1 klasę tėvų globėjų/rūpintojų) susitikimas su būsimais klasių vadovais.

8. Įstojusieji pateikia dokumentus

į 1 klasę - iki gegužės 24 d.,

Į 2-ą ir aukštesnes – iki birželio 21 d.

 • mokinio   asmens   bylos   kopiją  (jeigu  mokykla formuoja);
 • mokinio sveikatos raidos istoriją (iš mokyklos) ir einamųjų mokslo metų medicininę pažymą 027-1/A (originalą);
 • dvi nuotraukas (2,5 x 3,5);
 • priešmokyklinio ugdymo pasiekimų ir pažangos įvertinimo rekomendaciją ar kitą priešmokyklinio ugdymo programos baigimą patvirtinantį dokumentą (stojant į 1-ą klasę);
 • 1-3 klasės mokymosi pasiekimų pažymą;
 • pradinės mokyklos 4-tos klasės baigimo pažymėjimą - originalą (stojant į 5-ą klasę);
 • mokymosi pasiekimų pažymėjimą (stojant į aukštesnes klases);
 • paso ir gimimo liudijimo kopijas (jeigu nepristatė stojant).
 • Sumoka už mokyklinę uniformą (su dokumentais pateikia mokesčio kvitą).

9. Pasirašomos mokymosi sutartys

į 1 klases nuo gegužės 13 iki gegužės 24 d.

į 2-ą ir aukštesnes – iki liepos 8 d.

Kandidatai iki nurodytos datos nesutvarkę dokumentų, be perspėjimo išbraukiami iš įstojusiųjų sąrašo.

III. PASTABOS

Gerbiant asmens privatumą, rezultatai skelbiami asmeniškai el.paštu nurodytu anketoje. Stojamųjų egzaminų vertinimo rezultatai nekomentuojami. Testai nerodomi, nekopijuojami ir neišduodami. Informacija apie stojamųjų egzaminų rezultatus telefonu neteikiama.

Mokykla turi teisę:

 • nepriimti stojančiojo, jeigu jis bent viename priėmimo etape surinko 0 taškų
 • nepriimti į konkrečią klasę bet kuriame skyriuje, jeigu einamuoju metu toje klasėje nėra vietų.
 • skelbti papildomą priėmimą į atskiras klases.

Rėmėjai

Kunigas daktaras
Hans Friedrich Fischer

Karoso logo

 

Ponia Valdereza Lenktaitis