Svetaines struktura
2018-04-23

Mokinių priėmimo 2018–2019 m. m. sąlygos

2018-04-12

NACIONALINĖS M.K. ČIURLIONIO MENŲ MOKYKLOS
MOKINIŲ PRIĖMIMO 2018-2019 M. M.
SĄLYGOS

I.  Bendroji dalis


1.1. 
Į Nacionalinės menų  mokyklos 1-ą klasę priimami 7 metų gabūs pasirinktai meno sričiai vaikai iš visos Lietuvos. Pradinis ugdymas gali būti pradedamas  ir anksčiau t. y. nuo 6 metų, bet tik tuo atveju, kai vaikas buvo ugdomas pagal priešmokyklinio ugdymo programą metais anksčiau nei jam tais kalendoriniais metais suėjo 6 metai.

(Šio pokyčio teisinis pagrindas - Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo Nr. I-1489 8, 9 ir 47 straipsnių pakeitimo įstatymas, priimtas 2017 m. gruodžio 19 d. Nr. XIII-926 ir Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2018 m. vasario 5 d. Nr. V-100 įsakymas „Dėl švietimo ir mokslo ministro 2013 m. lapkričio 21 d. įsakymo Nr. V-1106 „Dėl priešmokyklinio ugdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“)..

1.2. Į vyresnes klases priimami moksleiviai iš visos Lietuvos, jeigu jų bendrasis išsilavinimas, amžius bei meninis pasirengimas atitinka konkrečios klasės reikalavimus ir jei toje klasėje yra laisvų vietų.

1.3. Muzikos skyriuje priimame į šiuos meno šakos dalykus: fortepijono, smuiko, violončelės, kontraboso, alto, arfos, fleitos, obojaus, klarneto, fagoto, saksofono, trimito, valtornos, trombono, tūbos, mušamųjų instrumentų, chorinio dainavimo ir dirigavimo; nuo 9-os klasės yra galimybė mokytis muzikos kūrybos.

1.4. Dailės skyriuje – į bendrąją ugdymo daile programą; 11-oje klasėje mokiniai gali rinktis  grafikos, arba tapybos, arba skulptūros, arba dizaino dailės šaką; 

1.5. Baleto skyriuje – į klasikinio ir modernaus/šiuolaikinio (nuo 9-os klasės)  šokio.

1.6. Stojamuosius egzaminus vykdo direktoriaus įsakymu patvirtinta priėmimo komisija.

1.7. Stojamųjų egzaminų konkursinę atranką mokykla vykdo dviem etapais: stojantieji atlieka Bendrųjų gebėjimų (lietuvių kalba, matematika - išskyrus pirmokus) vertinimo testą bei Meninių gebėjimų konkursinę patikrą.

1.8. Stojamuosius egzaminus galima laikyti  tik į vieną (pasirinktą) skyrių - muzikos, dailės arba baleto. Stojantieji į muzikos skyriaus 1-ą klasę, gali teikti prašymus į du meno šakos dalykus.

1.9.  Priėmimo į mokyklą  vertinimo kriterijai:

1.9.1. į muzikos skyriaus 1-ą klasę – vaiko priešmokyklinio ugdymo pasiekimai , muzikinė klausa ir atmintis, ritmo pojūtis, koordinacija, sveikatos būklė; stojant į aukštesnes klases – meninis pasirengimas, atitinkantis meninių dalykų programinius reikalavimus, atitinkamos muzikos teorijos žinios, sveikatos būklė.

1.9.2. į dailės skyriaus 1-ą klasę  – vaiko priešmokyklinio ugdymo pasiekimai,  piešimas, kompozija, spalvinis suvokimas, sveikatos būklė; į aukštesnes klases - meninis pasirengimas, atitinkantis meninių dalykų programinius reikalavimus, sugebėjimas artikuliuotai perteikti aplinką (piešimas), spalvinis suvokimas (tapyba), kompozicijoje aiškiai ir vizualiai atsakyti į temą, sveikatos būklė.

1.9.3. į baleto skyriaus 1-ą klasę – vaiko priešmokyklinio ugdymo pasiekimai, sceninė išvaizda kūno duomenys (kūno proporcijos, kojų forma, verstumas, keltis, žingsnis, šuolis, lankstumas), ritmo pojūtis, muzikalumas, koordinacija, sveikatos būklė; į aukštesnes klases- meninis pasirengimas, atitinkantis meninių dalykų programinius reikalavimus, kūrybiškumas, ritmo pojūtis, koordinacija, muzikalumas, sceninė išvaizda  ir kūno duomenys, sveikatos būklė.


II. PRIĖMIMO TVARKA 

 

Prašymai stojimui į mokyklą  priimami darbo dienomis nuo kovo 26 d. iki balandžio 27 d.  raštinėje, 103 kabinetas (Centriniai rūmai);

Raštinės darbo laikas 8.00 val. iki 17.00 val., penktadienį iki 16.30 val.;

Pietų pertrauka 12.00 val. – 13.00 val.;

Balandžio 27 d. prašymai priimami iki 12 val.;

Pavėluotai pateikti prašymai (po balandžio 27 d. 12 val.) nepriimami;

Informacija tel. (8 5) 262 2871;

Prašymus pateikia mokinio tėvai (globėjai) 

Prašymo blanką galima rasti čia

  

2.STOJIMO DOKUMENTAI:

 

Stojantieji į 1-ą klasę kartu su prašymu pateikia gimimo liudijimo (arba paso) kopiją ir stojamojo mokesčio kvitą. Nuskenuotus dokumentus (su parašais) galima pateikti  el.paštu  Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Stojantieji  į vyresnes klases kartu su prašymu ir mokesčio kvitu pristato: gimimo liudijimo arba paso kopiją,  pažymą iš mokyklos su I-o pusmečio (arba I-II trimestro) pažymiais,  patvirtintą klasės auklėtojo parašu ir mokyklos raštinės antspaudu (6-10 klasės).

Stojantieji į 2-5 klases  (kai nėra disciplinų  vertinimo pažymiais) iš mokyklos pateikia pažymą su trumpu moksleivio mokymosi pasiekimų vertinimo aprašu arba išrašą iš elektroninio dienyno, patvirtintą parašu ir raštinės antspaudu.

Jeigu   mokinys lanko meno mokyklą, rekomenduojame pridėti trumpą (vieno puslapio) mokytojo rekomendaciją, kurioje būtų parašyta kiek metų ir ko mokinys mokosi, jo darbo trumpa charakteristika.

Nuskenuotus dokumentus (su parašais) galima pateikti  el.paštu  Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Mokiniai, gyvenantys kituose miestuose, dokumentus gali atsiųsti paštu. Vokas su dokumentais turi būti gautas ne vėliau kaip likus vienai dienai iki stojamųjų egzaminų.

Už pašto paslaugų vėlavimą ar elektroninio laiško negavimą mokykla neatsako.

Stojamasis mokestis (už stojamiesiems egzaminams reikalingų medžiagų ir meninių disciplinų testų parengimą) – 5(penki)  eurai.

Mokėti galima mokyklos kasoje arba pavedimu per banką: LT04 7044 0600 0155 2608, SEB bankas, kodas 70440. Pervedant pinigus, būtina nurodyti „Stojimo į mokyklą  mokestis“, mokinio vardą ir pavardę. Mokestis turi būti sumokėtas iki balandžio 27 d. 12 val.

 

II.ORGANIZACINĖ DALIS

 

1.Testai stojantiems į 1-ą klasę:

             -     priešmokyklinio ugdymo pasiekimai;

             -     patikra pasirinktai meno sričiai.

Testai vyks balandžio 28 d. nuo 9 val. Stojantieji į muzikos ir baleto skyrius skirstomi grupėmis (srautais) po 10 vaikų kas valandą. Kurią valandą atvykti bus informuojama pateikus dokumentus.

Stojantiesiems į dailės skyrių patikra vyks nuo 9 val. (visiems).

2. Testai stojantiems į vyresnes klases:  

             -     Lietuvių kalba, matematika; testai vyks balandžio 29 d. 9.00-11.00 val.

             -     Meninių gebėjimų testai – balandžio 29 d. nuo 11.00 val. Stojantieji laiko:

į muzikos skyrių – pagrindinio instrumento (arba dirigavimo), papildomo instrumento (bendrojo fortepijono, išskyrus stojančius į fortepijono specialybę)  ir muzikologijos testus;

į dailės skyrių – piešimo, kompozicijos ir spalvinių gebėjimų testus bei pristato savo kūrybinių darbų aplanką;

į baleto skyrių – klasikinio ar modernaus šokio technikos testą; taip pat vykdomi profesinių duomenų, muzikinis ir medicininis patikrinimai;

stojantieji į modernaus šokio specializaciją pristato savos kūrybos solo (neviršijant 3 min.).

Stojantieji į baleto skyrių gali dalyvauti konsultacinėse pamokose. Paraiškos blanką rasite čia:

Paraiškos blanką dalyvauti muzikos skyriaus konsultacinėse pamokose, rasite čia:

 

PRIĖMIMO REZULTATAI BUS PASKELBTI GEGUŽĖS 7 D. MOKYKLOS TINKLAPYJE IR

CENTRINIŲ RŪMŲ FOJE SKELBIMO LENTOJE.

 

INFORMACIJA TELEFONU NETEIKIAMA

 

III. INFORMACIJA PRIIMTIEMS Į MOKYKLĄ

 

1.Priimti į mokyklą iki birželio 1 d. pristato  trūkstamus dokumentus:

                   mokinio asmens bylos kopiją (jeigu mokykla formuoja),

                   mokinio sveikatos raidos istoriją (iš mokyklos) ir pažymą 027-1/A (originalą)

                   dvi nuotraukas (2,5 x 3,5)

                   pradinės mokyklos 4-tos klasės baigimo pažymėjimą (stojant į 5-ą klasę)

                   mokymosi pasiekimų pažymėjimą (stojant į vyresnes klases)

                   paso ir gimimo liudijimo kopijas (jeigu nepristatė stojant)

2.Sumoka už mokyklinę uniformą (su dokumentais pateikia mokesčio kvitą)

                                                                                      Moksleivių uniformų pavyzdžius galite rasti čia

3.Iki birželio 22 d. pasirašo sutartį su mokykla.


Asmenys iki nurodytos datos nesutvarkę dokumentų, be perspėjimo išbraukiami iš įstojusiųjų sąrašo, o į laisvą vietą priimamas kitas pagal sąrašą esantis mokinys.

    

IV.PASTABOS

 

1. Mokykla turi teisę:

 - Nesant vietų klasėje, neskelbti priėmimo į konkrečią klasę bet kuriame skyriuje;

 - Skelbti papildomą priėmimą į atskiras klases, jeigu pagrindinio stojimo metu toje klasėje nesurinktas reikiamas mokinių skaičius.


 

MOKINIŲ PRIĖMIMAS Į MUZIKOS SKYRIŲ
2018-2019 mokslo metams

 REIKALAVIMAI STOJANTIESIEMS Į 1 KLASĘ

 

  1. Padainuoti dvi skirtingo charakterio daineles a cappella
  2. Įsiminti ir pakartoti melodiją ar ritmo motyvą, frazę
  3. Ploti ritmą

Stojančiuosius į 1 klasę kviečiame į konsultacijas:

balandžio 24 d. 18-19 val styginiai

balandžio 24 d. 19-20 val fortepijonas

balandžio 25 d. 18-19val pučiamieji

balandžio 25 d. 19-20val. choras

balandžio 26 d. 18-19val. choras

balandžio 26 d. 19-20val. pučiamieji

balandžio 27d. 18-19val. fortepijonas

balandžio 27d. 19-20val. styginiai

 Išankstinė registracija el.paštu: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. ar tel. (85) 2111207

Muzikos skyriaus sekretorė Kristina Bečelytė.

 

  REIKALAVIMAI STOJANTIESIEMS Į 2-10 KLASES 

 Specialybės reikalavimai

 Spec. fortepijonas

1.    Polifonija
2.    Etiudas
3.    Pjesė
4.    Stambios formos(variacijos, rondo, sonatos I arba II, III dalys) kūrinys
5.    Solfedžio žinių patikrinimas
Styginiai
1.    Stambios formos kūrinys
2.    Dvi  skirtingo charakterio pjesės
3.    Nuo 9 kl.  2 d. polifonijos
4.    Solfedžio žinių patikrinimas
Pučiamieji
1.    Gamų patikrinimas
2.    Etiudas (iš lapo)
3.    Dvi  skirtingo charakterio pjesės
4.    Solfedžio žinių patikrinimas
Choro dirigavimas
1.    Padainuoti dainą
2.    Balso patikrinimas
3.    Padiriguoti kūrinį, jei gali (nuo 8 kl.)
4.    Pagroti fortepijonu kūrinį
5.    Solfedžio žinių patikrinimas

 

Solfedžio reikalavimai

 1.   padainuoti:

•    nežinomą vienbalsį muzikinį tekstą;
•    gamas, dermes;
•    intervalus, akordus ir jų sprendimus;
•    akordų junginį duota tonacija.
2.   užrašyti vienbalsį (dvibalsį) diktantą;
3.   atpažinti klausa konkrečius muzikos kalbos elementus, pvz. dermes, melodinius ir harmoninius intervalus, intervalų sprendimus, trigarsius ir keturgarsius akordus, jų jungtis ir sprendimus;
4.    pakartoti (rankomis suploti) pateiktą ritmo piešinį;
5.    atsakyti į elementarius muzikos teorijos klausimus.

 PASTABA.Stojantieji į styginių, pučiamųjų, choro  dirigavimo bei muzikos teorijos  skyrių vyresnes klases dar laiko bendrojo fortepijono egzaminą.

Visus, norinčius stoti, kviečiame dalyvauti konsultacijose, kurių metu mokytojai galės patarti ir rekomenduoti dėl pasiruošimo stojamiesiems egzaminams. Užpildytas anketas galite siųsti internetu: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.  tel. pasiteiravimui: 852111207, 867315602 (Skambinti darbo dienomis ir valandomis)

 Muzikos skyriaus sekretorė Kristina Bečelytė.

PARAIŠKA DALYVAUTI KONSULTACINĖSE PAMOKOSE 

Išsamesnę informaciją  pasirinktos specialybės klausimais Jums suteiks  direktoriaus  pavaduotoja muzikos ugdymui Eglė Čobotienė telefonu  852100732, 8-674-53451
(Skambinti darbo dienomis ir valandomis)

 

MOKINIŲ PRIĖMIMAS Į BALETO SKYRIŲ
2018-2019 mokslo metams

STOJANČIŲJŲ Į BALETO SKYRIŲ PATIKRINIMO TVARKA

 2018 m. stojamieji egzaminai vyks balanžio 28-29 dienomis.
 Balandžio 28 d. vyks priėmimas į pirmą klasę.
                             9.00 – bendrojo lavinimo testai
                             11.00 – specialybinių duomenų patikrinimas
 Balandžio 29 d. vyks priėmimas į vyresnes klases.
  9.00 – bendrojo lavinimo testai
  11.00 – stojančiųjų į klasikinį šokį meninių gebėjimų konkursinė patikra
  11.00 – stojančiųjų į modernų / šiuolaikinį šokį meninių gebėjimų konkursinė patikra

 

KLASIKINIS ŠOKIS
Norintys mokytis klasikinio šokio specialybę vaikai bus priimami į klases atsižvelgiant į jų gabumus, kūno duomenis, artistiškumą bei išraiškingumą, klausą ir koordinaciją. Stojant į 6 kl. ir vyresnias bus tikrinami tą klasę atitinkantys klasikinio šokio programos reikalavimai.
Konkursinės patikros metu bus tikrinami mokinių:
-          Duomenys (verstumas, lankstumas, ir kt.) bei kūno proporcijos,
-          Klausa (kad būtų drąsiau, rekomenduojame mokiniui pasiruošti padainuoti dainelę arba jos posmelį, jei moka – pagroti pianinu),
-          Koordinacija ir šokėjiškumas,
-          Improvizacija ir artistiškumas,
-          Taip pat vyks pokalbis su tėvais ir stojančiuoju,
-         Stojant į 5 ir 6   klases mokiniai turės atlikti sutrumpintą tos klasės lygio klasikinio šokio pamoką,
 -        Stojant į 7 ir vyresnes klases būsimi mokiniai turės parodyti  paruoštą klasikinio šokio variaciją (merginoms privalomi puantai), arba klasikinio šokio kompoziciją (ne ilgesnę kaip 3 min.).
Mokiniai turi ateiti apsirengę baletui tinkama apranga (mergaitės – baletinis kostiumėlis arba aptempti marškinėliai ir trumpikės, baleto bateliai  arba kojinaitės; berniukai – aptempti  marškinėliai, aptempti šortukai, baleto bateliai arba kojinaitės). Mergaitės turi atvykti į egzaminą be pėdkelnių, tvarkingai į kuoduką surištais plaukais. Solinio pasirodymo muzika turi būti įrašyta į CD ir tinkama groti visuose CD grotuvuose, arba išmaniajame įrenginyje (mob. telefone, planšetėje).

 

MODERNUS / ŠIUOLAIKINIS ŠOKIS
Moderniam/šiuolaikiniam šokiui gabūs vaikai bus priimami į 9-10 klases atsižvelgiant į jų gabumus, kūno duomenis, artistiškumą, išraiškingumą, kūrybiškumą, koordinaciją, klausą.
Stojantieji į modernaus/šiuolaikinio šokio 9-10 klases konkursinės patikros metu mokiniai:
- dalyvaus šiuolaikinio šokio pamokoje,
- bus tikrinami jų kūno duomenys (verstumas, lankstumas ir kt.),
- bus tikrinami jų klausa ir ritmo pojūtis (jei norite, galite pasiruošti dainos ištrauką ar pagroti pianinu),
- pristatys savo kūrybos miniatiūrą ne ilgesnę nei 3 min. (muzika turi būti įrašyta į CD ir  
tinkama groti visuose CD grotuvuose arba išmaniajame įrenginyje (mob. telefone, planšetėje)).

- vyks pokalbis su stojančiu mokiniu bei jo tėvais/globėjais (tėvų/globėjų dalyvavimas privalomas).
Mokiniai per pamoką turi dėvėti aptemptais rūbais ir mūvėdami medvilnines kojinaites arba basi (šokio bateliai nereikalingi).

 

Visus, besidominčius stojamaisiais ir norinčius apie mokyklą sužinoti daugiau, kviečiame kreiptis į direktoriaus pavaduotoją baleto ugdymui Eligijų Butkų (el.paštas:  Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.   arba registruotis į konsultacijas:

 

Stojančius į I ir V klases prašome užpildyti ANKETĄ KONSULTACIJOMS ir siųsti ją direktoriaus pavaduotojui baleto ugdymui Eligijui Butkui el.paštu:  Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

 

Norinčius stoti į kitas klases, kviečiame konsultacijas derintis asmeniškai parašant metodinės grupės pirmininkams:

 

- stojantiems į klasikinį šokį Deimantei Karpušenkovienei:  Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

 

- stojantiems į šiuolaikinį šokį Linai Puodžiukaitei-Lanauskienei:  Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

 

Laukiame jūsų.

 

MOKINIŲ PRIĖMIMAS Į DAILĖS SKYRIŲ
2018-2019  mokslo metams

 Priėmimas vyks į 1,5,6,7,9,10 klases


 

 STOJIMO Į DAILĖS SKYRIŲ TVARKA

Į dailės skyriaus 1-ąją klasę mokiniai priimami balandžio 28 d. (šeštadienį)
8.45 val. - mokiniai renkasi Dailės skyriaus patalpose registracijai.
9.00 val. - bendrojo pasiruošimo testas.  
10.00 val. - dailės testas.

 

Stojamieji egzaminai į dailės skyriaus vyresnes klases vyks balandžio 29 d.(sekmadienį)
8.15 - 9.00 val. - registracija Dailės skyriaus patalpose.
9 val. - bendrojo ugdymo (lietuvių kalba, matematika) testas 
11.15 - 14.15 val.- piešimo ir kompozicijos egzaminas.
14.15 - 15.15 val.- pietų pertrauka.
15.15 - 18.15 val.- tapybos ir kompozicijos egzaminas.

 

Į dailės egzaminą atsinešti:
1.    Pieštukus -1-3 vnt. (skirtingo kietumo-minkštumo)
2.    Teptukus įvairaus dydžio - 2-3 vnt.
3.    Dažus (guašas, akvarelė)
4.    Namų darbus (piešinius)

 

Dailės egzaminas susideda:
1.    I darbas - piešinys (darbas atliekamas pieštuku, popieriaus formatas A3)
2.    II darbas - natiurmortas (darbas atliekamas dažais, popieriaus formatas A3)
3.    III ir IV darbai - kompozicijos nurodyta tema (laisvai pasirinkta technika, popieriaus formatas A3)
Pateikiami darbai, atlikti prieš stojamuosius egzaminus (namuose, būreliuose, mokykloje).

Smulkesnė informacija tel. 8 674 53455

RėmėjaiKunigas daktaras
Hans Friedrich Fischer


 Ponia Valdereza Lenktaitis 


karoso

 

 S.Karoso labdaros ir paramos fondas


15min-logo


UAB 15min


LRT kultura

 

LRT Kultūra