Svetaines struktura
2018-02-19

Mokinių priėmimo 2018–2019 m. m. sąlygos

2018-01-25

NACIONALINĖS M.K. ČIURLIONIO MENŲ MOKYKLOS
MOKINIŲ PRIĖMIMO 2018-2019 M. M.
SĄLYGOS

I.  Bendroji dalis


1.1. Vadovaujantis Švietimo įstatymo 9 straipsnio 2 dalimi „Pagal pradinio ugdymo programą vaikas pradedamas ugdyti, kai jam tais kalendoriniais metais sueina 7 metai“ bei 3 dalimi „Tėvų (globėjų) prašymu, Švietimo ir mokslo ministro patvirtinta Vaikų brandumo mokytis pagal priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programas įvertinimo tvarka, pradinis ugdymas pradedamas teikti vienais metais anksčiau, nei nurodyta šio straipsnio 2 dalyje“, į Nacionalinės menų mokyklos 1-ą klasę priimami 6 -7 metų gabūs pasirinktai meno sričiai vaikai iš visos Lietuvos. Jeigu  vaikui septyneri metai sueina kitais kalendoriniais metais, tėvai pateikia pažymą (originalą) iš Vilniaus miesto psichologinės - pedagoginės tarnybos apie vaiko brandumo įvertinimą.


1.2. Į vyresnes klases priimami moksleiviai iš visos Lietuvos, jeigu jų bendrasis išsilavinimas, amžius bei meninis pasirengimas atitinka konkrečios klasės reikalavimus ir jei toje klasėje yra laisvų vietų.

1.3. Muzikos skyriuje priimame į šiuos meno šakos dalykus: fortepijono, smuiko, violončelės, kontraboso, alto, arfos, fleitos, obojaus, klarneto, fagoto, saksofono, trimito, valtornos, trombono, tūbos, mušamųjų instrumentų, chorinio dainavimo ir dirigavimo; nuo 9-os klasės yra galimybė mokytis muzikos kūrybos.

1.4. Dailės skyriuje – į bendrąją ugdymo daile programą; 11-oje klasėje mokiniai gali rinktis  grafikos, arba tapybos, arba skulptūros, arba dizaino dailės šaką; 

1.5. Baleto skyriuje – į klasikinio ir modernaus/šiuolaikinio (nuo 9-os klasės)  šokio.

1.6. Stojamuosius egzaminus vykdo direktoriaus įsakymu patvirtinta priėmimo komisija.

1.7. Stojamųjų egzaminų konkursinę atranką mokykla vykdo dviem etapais: stojantieji atlieka Bendrųjų gebėjimų (lietuvių kalba, matematika - išskyrus pirmokus) vertinimo testą bei Meninių gebėjimų konkursinę patikrą.

1.8. Stojamuosius egzaminus galima laikyti  tik į vieną (pasirinktą) skyrių - muzikos, dailės arba baleto. Stojantieji į muzikos skyriaus 1-ą klasę, gali teikti prašymus į du meno šakos dalykus.

1.9.  Priėmimo į mokyklą  vertinimo kriterijai:

1.9.1. į muzikos skyriaus 1-ą klasę – vaiko priešmokyklinio ugdymo pasiekimai , muzikinė klausa ir atmintis, ritmo pojūtis, koordinacija, sveikatos būklė; stojant į aukštesnes klases – meninis pasirengimas, atitinkantis meninių dalykų programinius reikalavimus, atitinkamos muzikos teorijos žinios, sveikatos būklė.

1.9.2. į dailės skyriaus 1-ą klasę  – vaiko priešmokyklinio ugdymo pasiekimai,  piešimas, kompozija, spalvinis suvokimas, sveikatos būklė; į aukštesnes klases - meninis pasirengimas, atitinkantis meninių dalykų programinius reikalavimus, sugebėjimas artikuliuotai perteikti aplinką (piešimas), spalvinis suvokimas (tapyba), kompozicijoje aiškiai ir vizualiai atsakyti į temą, sveikatos būklė.

1.9.3. į baleto skyriaus 1-ą klasę – vaiko priešmokyklinio ugdymo pasiekimai, sceninė išvaizda kūno duomenys (kūno proporcijos, kojų forma, verstumas, keltis, žingsnis, šuolis, lankstumas), ritmo pojūtis, muzikalumas, koordinacija, sveikatos būklė; į aukštesnes klases- meninis pasirengimas, atitinkantis meninių dalykų programinius reikalavimus, kūrybiškumas, ritmo pojūtis, koordinacija, muzikalumas, sceninė išvaizda  ir kūno duomenys, sveikatos būklė.


II. PRIĖMIMO TVARKA 

 

Prašymai stojimui į mokyklą  priimami darbo dienomis nuo kovo 26 d. iki balandžio 27 d.  raštinėje, 103 kabinetas (Centriniai rūmai);

Raštinės darbo laikas 8.00 val. iki 17.00 val., penktadienį iki 16.30 val.;

Pietų pertrauka 12.00 val. – 13.00 val.;

Balandžio 27 d. prašymai priimami iki 12 val.;

Pavėluotai pateikti prašymai (po balandžio 27 d. 12 val.) nepriimami;

Informacija tel. (8 5) 262 2871;

Prašymus pateikia mokinio tėvai (globėjai) 

Prašymo blanką galima rasti čia

  

2.STOJIMO DOKUMENTAI:

 

Stojantieji į 1-ą klasę kartu su prašymu pateikia gimimo liudijimo (arba paso) kopiją ir stojamojo mokesčio kvitą. Nuskenuotus dokumentus (su parašais) galima pateikti  el.paštu  Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Stojantieji  į vyresnes klases kartu su prašymu ir mokesčio kvitu pristato: gimimo liudijimo arba paso kopiją,  pažymą iš mokyklos su I-o pusmečio (arba I-II trimestro) pažymiais,  patvirtintą klasės auklėtojo parašu ir mokyklos raštinės antspaudu (6-10 klasės).

Stojantieji į 2-5 klases  (kai nėra disciplinų  vertinimo pažymiais) iš mokyklos pateikia pažymą su trumpu moksleivio mokymosi pasiekimų vertinimo aprašu arba išrašą iš elektroninio dienyno, patvirtintą parašu ir raštinės antspaudu.

Jeigu   mokinys lanko meno mokyklą, rekomenduojame pridėti trumpą (vieno puslapio) mokytojo rekomendaciją, kurioje būtų parašyta kiek metų ir ko mokinys mokosi, jo darbo trumpa charakteristika.

Nuskenuotus dokumentus (su parašais) galima pateikti  el.paštu  Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Mokiniai, gyvenantys kituose miestuose, dokumentus gali atsiųsti paštu. Vokas su dokumentais turi būti gautas ne vėliau kaip likus vienai dienai iki stojamųjų egzaminų.

Už pašto paslaugų vėlavimą ar elektroninio laiško negavimą mokykla neatsako.

Stojamasis mokestis (už stojamiesiems egzaminams reikalingų medžiagų ir meninių disciplinų testų parengimą) – 5(penki)  eurai.

Mokėti galima mokyklos kasoje arba pavedimu per banką: LT04 7044 0600 0155 2608, SEB bankas, kodas 70440. Pervedant pinigus, būtina nurodyti „Stojimo į mokyklą  mokestis“, mokinio vardą ir pavardę. Mokestis turi būti sumokėtas iki balandžio 27 d. 12 val.

 

II.ORGANIZACINĖ DALIS

 

1.Testai stojantiems į 1-ą klasę:

             -     priešmokyklinio ugdymo pasiekimai;

             -     patikra pasirinktai meno sričiai.

Testai vyks balandžio 28 d. nuo 9 val. Stojantieji į muzikos ir baleto skyrius skirstomi grupėmis (srautais) po 10 vaikų kas valandą. Kurią valandą atvykti bus informuojama pateikus dokumentus.

Stojantiesiems į dailės skyrių patikra vyks nuo 9 val. (visiems).

2. Testai stojantiems į vyresnes klases:  

             -     Lietuvių kalba, matematika; testai vyks balandžio 29 d. 9.00-11.00 val.

             -     Meninių gebėjimų testai – balandžio 29 d. nuo 11.00 val. Stojantieji laiko:

į muzikos skyrių – pagrindinio instrumento (arba dirigavimo), papildomo instrumento (bendrojo fortepijono, išskyrus stojančius į fortepijono specialybę)  ir muzikologijos testus;

į dailės skyrių – piešimo, kompozicijos ir spalvinių gebėjimų testus bei pristato savo kūrybinių darbų aplanką;

į baleto skyrių – klasikinio ar modernaus šokio technikos testą; taip pat vykdomi profesinių duomenų, muzikinis ir medicininis patikrinimai;

stojantieji į modernaus šokio specializaciją pristato savos kūrybos solo (neviršijant 3 min.).

Stojantieji į baleto skyrių gali dalyvauti konsultacinėse pamokose. Paraiškos blanką rasite čia:

Paraiškos blanką dalyvauti muzikos skyriaus konsultacinėse pamokose, rasite čia:

 

PRIĖMIMO REZULTATAI BUS PASKELBTI GEGUŽĖS 7 D. MOKYKLOS TINKLAPYJE IR

CENTRINIŲ RŪMŲ FOJE SKELBIMO LENTOJE.

 

INFORMACIJA TELEFONU NETEIKIAMA

 

III. INFORMACIJA PRIIMTIEMS Į MOKYKLĄ

 

1.Priimti į mokyklą iki birželio 1 d. pristato  trūkstamus dokumentus:

                   mokinio asmens bylos kopiją (jeigu mokykla formuoja),

                   mokinio sveikatos raidos istoriją (iš mokyklos) ir pažymą 027-1/A (originalą)

                   dvi nuotraukas (2,5 x 3,5)

                   pradinės mokyklos 4-tos klasės baigimo pažymėjimą (stojant į 5-ą klasę)

                   mokymosi pasiekimų pažymėjimą (stojant į vyresnes klases)

                   paso ir gimimo liudijimo kopijas (jeigu nepristatė stojant)

2.Sumoka už mokyklinę uniformą (su dokumentais pateikia mokesčio kvitą)

                                                                                      Moksleivių uniformų pavyzdžius ir preliminarias kainas galite rasti čia

3.Iki birželio 22 d. pasirašo sutartį su mokykla.


Asmenys iki nurodytos datos nesutvarkę dokumentų, be perspėjimo išbraukiami iš įstojusiųjų sąrašo, o į laisvą vietą priimamas kitas pagal sąrašą esantis mokinys.

    

IV.PASTABOS

 

1. Mokykla turi teisę:

 - Nesant vietų klasėje, neskelbti priėmimo į konkrečią klasę bet kuriame skyriuje;

 - Skelbti papildomą priėmimą į atskiras klases, jeigu pagrindinio stojimo metu toje klasėje nesurinktas reikiamas mokinių skaičius.

 

RėmėjaiKunigas daktaras
Hans Friedrich Fischer


 Ponia Valdereza Lenktaitis 


karoso

 

 S.Karoso labdaros ir paramos fondas


15min-logo


UAB 15min


LRT kultura

 

LRT Kultūra