Svetaines struktura
2017-04-24

Mokinių priėmimo 2017–2018 m. m. sąlygos

2017-01-20

NACIONALINĖS M.K. ČIURLIONIO MENŲ MOKYKLOS
MOKINIŲ PRIĖMIMO 2017-2018 M. M.
SĄLYGOS

 

I.  Bendroji dalis


1.1. Vadovaujantis Švietimo įstatymo 9 straipsnio 2 dalimi „Pagal pradinio ugdymo programą vaikas pradedamas ugdyti, kai jam tais kalendoriniais metais sueina 7 metai“ bei 3 dalimi „Tėvų (globėjų) prašymu, Švietimo ir mokslo ministro patvirtinta Vaikų brandumo mokytis pagal priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programas įvertinimo tvarka, pradinis ugdymas pradedamas teikti vienais metais anksčiau, nei nurodyta šio straipsnio 2 dalyje“, į Nacionalinės menų mokyklos 1-ą klasę priimami 6 -7 metų gabūs pasirinktai meno sričiai vaikai iš visos Lietuvos. Jeigu  vaikui septyneri metai sueina kitais kalendoriniais metais, tėvai pateikia pažymą (originalą) iš Vilniaus miesto psichologinės - pedagoginės tarnybos apie vaiko brandumo įvertinimą.


1.2. Į vyresnes klases priimami moksleiviai iš visos Lietuvos, jeigu jų bendrasis išsilavinimas, amžius bei meninis pasirengimas atitinka konkrečios klasės reikalavimus ir jei toje klasėje yra

laisvų vietų.


1.3. Muzikos skyriuje priimame į šiuos meno šakos dalykus: fortepijono, smuiko, violončelės, kontraboso, alto, arfos, fleitos, obojaus, klarneto, fagoto, saksofono, trimito, valtornos, trombono, tūbos, mušamųjų instrumentų, chorinio dainavimo ir dirigavimo; nuo 9-os klasės yra galimybė mokytis muzikos kūrybos.


1.4. Dailės skyriuje – į bendrąją ugdymo daile programą; 11-oje klasėje mokiniai gali rinktis  grafikos, arba tapybos, arba skulptūros, arba dizaino dailės šaką; 

 

1.5. Baleto skyriuje – į klasikinio ir modernaus/šiuolaikinio (nuo 9-os klasės)  šokio.


1.6. Stojamuosius egzaminus vykdo direktoriaus įsakymu patvirtinta priėmimo komisija.


1.7. Stojamųjų egzaminų konkursinę atranką mokykla vykdo dviem etapais: stojantieji atlieka Bendrųjų gebėjimų (lietuvių kalba, matematika - išskyrus pirmokus) vertinimo testą bei Meninių gebėjimų konkursinę patikrą.


1.8. Stojamuosius egzaminus galima laikyti  tik į vieną (pasirinktą) skyrių - muzikos, dailės arba baleto. Stojantieji į muzikos skyriaus 1-ą klasę, gali teikti prašymus į du meno šakos dalykus.


1.9.  Priėmimo į mokyklą  vertinimo kriterijai:


1.9.1. į muzikos skyriaus 1-ą klasę – vaiko priešmokyklinio ugdymo pasiekimai , muzikinė klausa ir atmintis, ritmo pojūtis, koordinacija, sveikatos būklė; stojant į aukštesnes klases – meninis pasirengimas, atitinkantis meninių dalykų programinius reikalavimus, atitinkamos muzikos teorijos žinios, sveikatos būklė.


1.9.2. į dailės skyriaus 1-ą klasę  – vaiko priešmokyklinio ugdymo pasiekimai,  piešimas, kompozija, spalvinis suvokimas, sveikatos būklė; į aukštesnes klases - meninis pasirengimas, atitinkantis meninių dalykų programinius reikalavimus, sugebėjimas artikuliuotai perteikti aplinką (piešimas), spalvinis suvokimas (tapyba), kompozicijoje aiškiai ir vizualiai atsakyti į temą, sveikatos būklė.


1.9.3. į baleto skyriaus 1-ą klasę – vaiko priešmokyklinio ugdymo pasiekimai, sceninė išvaizda kūno duomenys (kūno proporcijos, kojų forma, verstumas, keltis, žingsnis, šuolis, lankstumas), ritmo pojūtis, muzikalumas, koordinacija, sveikatos būklė; į aukštesnes klases- meninis pasirengimas, atitinkantis meninių dalykų programinius reikalavimus, kūrybiškumas, ritmo pojūtis, koordinacija, muzikalumas, sceninė išvaizda  ir kūno duomenys, sveikatos būklė.


II. Organizacinė dalis

2. Priėmimo vykdymo eiga:

 

 

Etapai

 

Datos ir laikas

 

Pastabos

Kandidatų

registracija

Prašymai priimami nuo kovo 27 d. iki balandžio 27 d. nuo 8 val. iki 17 val.;

 (pietų pertrauka 12.00 – 13.00 )
balandžio 28 d. – iki 12 val. 

Centriniuose rūmuose, 103

Prašymą pateikia mokinio tėvai (globėjai).

Pavėluoti prašymai (po balandžio 28 d. 12 val.) nepriimami.
Informacija tel. (8 5) 262 2871.

 

 

 

 

Stojimo dokumentai

 

Pateikiami dokumentų originalai.

Jeigu pateikiamos dokumentų kopijos, jos turi būti patvirtintos Dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisyklėse nustatyta tvarka.

Iki balandžio 28  d.

12 val.

Stojantieji į 1-ą klasę kartu su prašymu pateikia gimimo liudijimo (arba paso) kopiją


Stojantieji  į vyresnes klases kartu su prašymu pristato: gimimo liudijimo arba paso kopiją,  pažymą iš mokyklos su I-o pusmečio (arba I-II trimestro) pažymiais,  patvirtintą  klasės auklėtojo parašu ir mokyklos raštinės antspaudu (6-10 klasės).
Stojantieji į 2-5 klases  (kai nėra disciplinų  vertinimo pažymiais) iš mokyklos pateikia pažymą su trumpu moksleivio mokymosi pasiekimų vertinimo aprašu arba išrašą iš elektroninio dienyno, patvirtintą parašu ir raštinės antspaudu.

Jeigu   mokinys lanko meno mokyklą, rekomenduojame pridėti mokytojo rekomendaciją, kurioje būtų parašyta kiek metų ir ko mokinys mokosi, jo darbo charakteristika ir kt.

Mokiniai, gyvenantys kituose miestuose, dokumentus gali atsųsti paštu. Vokas su dokumentais turi būti gautas ne vėliau kaip likus vienai dienai iki stojamųjų egzaminų.

Už pašto paslaugų vėlavimą mokykla neatsako.

Stojimo mokestis

Iki balandžio 28 d.12 val.

Stojamasis mokestis – 5 EUR

(už stojamiesiems egzaminams reikalingų medžiagų ir meninių disciplinų testų parengimą).

Mokėti galima mokyklos kasoje arba pavedimu per banką: LT04 7044 0600 0155 2608, SEB bankas, kodas 70440. Pervedant pinigus, būtina nurodyti „Stojimo į mokyklą  mokestis", mokinio vardą ir pavardę. Mokestis turi būti sumokėtas iki balandžio 28 d. 12 val.

Testai stojantiems į 1-ą klasę  - priešmokyklinio ugdymo pasiekimai ir rekomendacijos bei patikra pasirinktai meno sričiai

Balandžio 29 d. nuo 9 val.

Stojantiems į vyresnes klases  - Lietuvių k., matematikos   testai

Balandžio 30 d. 

nuo 9 iki 11 val. 

Stojantiems į vyresnes klases - Meninių gebėjimų egzaminai

Balandžio 30 d. 

nuo 11 val.

į muzikos skyrių – pagrindinio instrumento (arba dirigavimo), papildomo instrumento (bendrojo fortepijono), išskyrus stojančius į fortepijono specialybę  ir muzikologijos;

į dailės skyrių – piešimo, kompozicijos ir spalvinių gebėjimų egzaminus bei pristato savo kūrybinių darbų aplanką;

į baleto skyrių – klasikinio ar modernaus šokio technikos egzaminą, o taip pat vykdomi profesinių duomenų, muzikinis ir medicininis patikrinimai; stojant į modernaus šokio specializaciją rodomas savos kūrybos solo, neviršijantis 3 min.

Rezultatų

paskelbimas

Iki gegužės 5 d. 

12 val.

Mokyklos skelbimų lentoje ir tinklapyje skelbiami kandidatų sąrašai

Įstojusieji pateikia trūkstamus dokumentus ir pristato mokesčio už uniformą kvitą

Iki birželio 1 d.

Įstojusieji į mokyklos raštinę (103 kab.) pristato trūkstamus dokumentus:

•mokinio   asmens   bylos   kopiją  (jeigu  mokykla formuoja),

• mokinio sveikatos raidos istoriją (iš mokyklos) ir pažymą 027-1/A,

• dvi nuotraukas (2,5 x 3,5)

  • pradinės mokyklos 4-tos klasės baigimo pažymėjimo kopiją, (stojant į 5-ą klasę)
  • mokymosi pasiekimų pažymėjimą (stojant į vyresnes klases)

• gimimo liudijimo kopiją, (jeigu nepristatė)

• paso kopiją (jei išduotas pasas ir jeigu nepristatė stojant)

Pasirašomos sutartys su įstojusiais mokiniais ir jų tėvais (globėjais)

Iki birželio 20 d.

Asmenys iki numatytos datos nesutvarkę dokumentų, be perspėjimo išbraukiami iš įstojusiųjų sąrašo, o į laisvą vietą priimamas kitas pagal sąrašą esantis mokinys.

 

Priėmimo į mokyklą prašymo blanką galite parsisiųsti iš čia

 

Muzikos skyriaus konsultacijos 2017-2018 m.m.

2017-03-24

MOKINIŲ PRIĖMIMAS Į MUZIKOS SKYRIŲ
2017-2018 mokslo metams

Priėmimas vyks į 1,4,5,6,7,8,9 klasesREIKALAVIMAI STOJANTIESIEMS Į 1 KLASĘ

  1. Padainuoti dvi skirtingo charakterio daineles a cappella
  2. Įsiminti ir pakartoti melodiją ar ritmo motyvą, frazę
  3. Ploti ritmą

 REIKALAVIMAI STOJANTIESIEMS Į 2-10 KLASES 

Specialybės reikalavimai


Spec. fortepijonas

1.    Polifonija

2.    Etiudas
3.    Pjesė
4.    Stambios formos (variacijos, rondo, sonatos I arba II, III dalys) kūrinys
5.    Solfedžio žinių patikrinimas
Styginiai
1.    Stambios formos kūrinys
2.    Dvi skirtingo charakterio pjesės
3.    Nuo 9 kl.  2 d. polifonijos
4.    Solfedžio žinių patikrinimas
Pučiamieji
1.    Gamų patikrinimas
2.    Etiudas (iš lapo)
3.    Dvi  skirtingo charakterio pjesės
4.    Solfedžio žinių patikrinimas
Choro dirigavimas
1.    Padainuoti dainą
2.    Balso patikrinimas
3.    Padiriguoti kūrinį, jei gali ( nuo 8 kl.)
4.    Pagroti fortepijonu kūrinį
5.    Solfedžio žinių patikrinimas


Solfedžio reikalavimai

1.   padainuoti:
•    nežinomą vienbalsį muzikinį tekstą;
•    gamas, dermes;
•    intervalus, akordus ir jų sprendimus;
•    akordų junginį duota tonacija.
2.   užrašyti vienbalsį (dvibalsį) diktantą;
3.   atpažinti klausa konkrečius muzikos kalbos elementus, pvz. dermes, melodinius ir harmoninius intervalus, intervalų sprendimus, trigarsius ir keturgarsius akordus, jų jungtis ir sprendimus;
4.    pakartoti (rankomis suploti) pateiktą ritmo piešinį;
5.    atsakyti į elementarius muzikos teorijos klausimus.

PASTABA. Stojantieji į styginių, pučiamųjų, choro  dirigavimo bei muzikos teorijos  skyrių vyresnes klases dar laiko bendrojo fortepijono egzaminą.

Visus, norinčius stoti, kviečiame dalyvauti konsultacijose, kurių metu mokytojai galės patarti ir rekomenduoti dėl pasiruošimo stojamiesiems egzaminams. Užpildytas anketas galite siųsti internetu: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.  tel. pasiteiravimui: 867315602

Muzikos skyriaus sekretorė Kristina Bečelytė.

PARAIŠKA DALYVAUTI KONSULTACINĖSE PAMOKOSE

Stojančiuosius į 1 klasę kviečiame į konsultacijas:

balandžio 25 d.  18-19 val (fortep.) 

balandžio 25 d. 19-20 val (stygin.)

balandžio 26 d. 18-19val. (puč.)

balandžio 26 d. 19-20val. (choras)

balandžio 27 d. 18-19val.(fort.)

balandžio 27 d. 19-20val. (styg.)

balandžio 28d. 18-19val. (pučiam.)

balandžio 28d. 19-20val. (chor.)

Išankstinė registracija el.paštu: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.  ar tel. (85) 2111207

Muzikos skyriaus sekretorė Kristina Bečelytė.

 Išsamesnę informaciją  pasirinktos specialybės klausimais Jums suteiks  direktoriaus  pavaduotoja muzikos ugdymui Eglė Čobotienė telefonu  8-674-53451

(Skambinti darbo dienomis ir valandomis)
MOKINIŲ PRIĖMIMAS Į BALETO SKYRIŲ

2017-03-09

MOKINIŲ PRIĖMIMAS Į BALETO SKYRIŲ
2017-2018 mokslo metams

Priėmimas vyks į 1,4, 5,6,8 (klasikinis baletas) ir 9,10 klases (modernus/šiuolaikinis šokis)


STOJANČIŲJŲ Į BALETO SKYRIŲ PATIKRINIMO TVARKA
 2017 m. stojamieji egzaminai vyks balanžio 29-30 dienomis.
 Balandžio 29 d. vyks priėmimas į pirmą klasę.
                             9.00 – bendrojo lavinimo testai
                             11.00 – specialybinių duomenų patikrinimas
 Balandžio 30 d. vyks priėmimas į vyresnes klases.
  9.00 – bendrojo lavinimo testai
  11.00 – stojančiųjų į klasikinį šokį meninių gebėjimų konkursinė patikra
  11.00 – stojančiųjų į modernų/ šiuolaikinį šokį meninių gebėjimų konkursinė patikra

KLASIKINIS ŠOKIS
Norintys mokytis klasikinio šokio specialybę vaikai bus priimami į klases atsižvelgiant į jų gabumus, kūno duomenis, artistiškumą bei išraiškingumą, klausą ir koordinaciją. Stojant į 6-8 klases taip pat bus tikrinami tą klasę atitinkantys klasikinio šokio programos reikalavimai.
Konkursinės patikros metu bus tikrinami mokinių:
-          Duomenys (verstumas, lankstumas, ir kt.) bei kūno proporcijos,
-          Klausa (kad būtų drąsiau, rekomenduojame mokiniui pasiruošti padainuoti dainelę arba jos posmelį, jei moka – pagroti pianinu),
-          Koordinacija ir šokėjiškumas,
-          Improvizacija ir artistiškumas,
-          Taip pat vyks pokalbis su tėvais ir stojančiuoju,
-         Stojant į 5 ir vyresnes  klases mokiniai turės atlikti sutrumpintą tos klasės lygio šokio pamoką,
 -        Stojant į 6 ir vyresnes klases būsimi mokiniai turės parodyti  paruoštą klasikinio šokio stiliaus miniatiūrą (ne ilgesnę kaip 3 min.).
Mokiniai turi ateiti apsirengę baletui tinkama apranga (mergaitės – baletinis kostiumėlis arba aptempti marškinėliai ir trumpikės, baleto bateliai  arba kojinaitės; berniukai – aptempti  marškinėliai, aptempti šortukai, baleto bateliai arba kojinaitės). Mergaitės turi atvykti į egzaminą be pėdkelnių, tvarkingai į kuoduką surištais plaukais. Solinio muzika turi būti įrašyta į CD ir tinkama groti visuose CD grotuvuose.

MODERNUS / ŠIUOLAIKINIS ŠOKIS
Moderniam/šiuolaikiniam šokiui gabūs vaikai bus priimami į 9-10 klases atsižvelgiant į jų gabumus, kūno duomenis, artistiškumą, išraiškingumą, kūrybiškumą, koordinaciją, klausą.
Stojantieji į modernaus/šiuolaikinio šokio 9-10 klases konkursinės patikros metu mokiniai:
- dalyvaus šiuolaikinio šokio pamokoje,
- bus tikrinami jų kūno duomenys (verstumas, lankstumas ir kt.),
- bus tikrinami jų klausa ir ritmo pojūtis (jei norite, galite pasiruošti dainos ištrauką ar pagroti pianinu),
- pristatys savo kūrybos miniatiūrą ne ilgesnę nei 3 min. (muzika turi būti įrašyta į CD ir  
tinkama groti visuose CD grotuvuose).
- vyks pokalbis su stojančiu mokiniu bei jo tėvais (tėvų dalyvavimas privalomas).
Mokiniai pamoką turi daryti aptemptais rūbais ir mūvėdami medvilnines kojinaites arba basi (šokio bateliai nereikalingi).

Visus, besidominčius stojamaisiais ir norinčius apie mokyklą sužinoti daugiau, kviečiame kreiptis į direktoriaus pavaduotoją baleto ugdymui Eligijų Butkų (el.paštas: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.   arba registruotis į konsultacijas:

Stojančius į I ir V klases prašome užpildyti ANKETĄ KONSULTACIJOMS ir siųsti ją direktoriaus pavaduotojui baleto ugdymui Eligijui Butkui el.paštu: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. .

Norinčius stoti į kitas klases, kviečiame konsultacijas derintis asmeniškai parašant metodinės grupės pirmininkams:

- stojantiems į klasikinį šokį Gražinai Dautartienei: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

- stojantiems į šiuolaikinį šokį Linai Puodžiukaitei-Lanauskienei: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Laukiame jūsų.

MOKINIŲ PRIĖMIMAS Į DAILĖS SKYRIŲ

2017-03-07

MOKINIŲ PRIĖMIMAS Į DAILĖS SKYRIŲ
2017-2018  mokslo metams

Priėmimas vyks į 1,5,6,7,9 klases


 

STOJIMO Į DAILĖS SKYRIŲ TVARKA
Į dailės skyriaus 1-ąją klasę mokiniai priimami balandžio 29 d. (šeštadienį)
8.45 val. - mokiniai renkasi Dailės skyriaus patalpose registracijai.
9.00 val. - bendrojo pasiruošimo testas. 
10.00 val. - dailės testas.

Stojamieji egzaminai į dailės skyriaus vyresnes klases vyks balandžio 30 d.(sekmadienį)
8.15 - 9.00 val. - registracija Dailės skyriaus patalpose.
9 val. - bendrojo ugdymo (lietuvių kalba, matematika) testas
11.15 - 14.15 val.- piešimo ir kompozicijos egzaminas.
14.15 - 15.15 val.- pietų pertrauka.
15.15 - 18.15 val.- tapybos ir kompozicijos egzaminas.

Į dailės egzaminą atsinešti:
1.    Pieštukus -1-3 vnt. (skirtingo kietumo-minkštumo)
2.    Teptukus įvairaus dydžio - 2-3 vnt.
3.    Dažus (guašas, akvarelė)
4.    Namų darbus (piešinius)

Dailės egzaminas susideda:
1.    I darbas - piešinys (darbas atliekamas pieštuku, popieriaus formatas A3)
2.    II darbas - natiurmortas (darbas atliekamas dažais, popieriaus formatas A3)
3.    III ir IV darbai - kompozicijos nurodyta tema (laisvai pasirinkta technika, popieriaus formatas A3)
Pateikiami darbai, atlikti prieš stojamuosius egzaminus (namuose, būreliuose, mokykloje).

Smulkesnė informacija tel. 8 674 53455

RėmėjaiKunigas daktaras
Hans Friedrich Fischer


 Ponia Valdereza Lenktaitis 


karoso

 

 S.Karoso labdaros ir paramos fondas


15min-logo


UAB 15min


LRT kultura

 

LRT Kultūra