Svetaines struktura
2018-12-16

Nuomos konkursas

2018-03-15

NACIONALINĖS M. K. ČIURLIONIO MENŲ MOKYKLOS

NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ, ODONTOLOGINĖS PRAKTIKOS VEIKLAI VYKDYTI, NUOMOS KONKURSO SĄLYGOS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Nacionalinė M. K. Čiurlionio menų mokykla įmonės kodas 111966952, (T. Kosciuškos g. 11 Vilnius) viešo konkurso būdu išnuomoja negyvenamas patalpas. Konkursą vykdo Nacionalinės M. K. Čiurlionio menų mokyklos direktoriaus 2017 m. rugpjūčio 25 d. įsakymu VĮ – 113-2 sudaryta turto nuomos komisija.

2. Nuomojamos patapos yra Nacionalinės M. K. Čiurlionio menų mokyklos bendrabučio (T. Kosciuškos g. 11a Vilnius) cokoliniame aukšte (pastato unikalus numeris – 1097-1010-5016), patalpų indeksas – P-9 – 16,23 m2 su dalimi bendro naudojimo patalpos P-8, kurios plotas 1,5 m2 visas nuomojamas plotas – 17,73 m2, išnuomojamas odontologinės praktikos veiklai vykdyti trijų metų laikotarpiui su galimybe pratęsti nuomos sutartį, ne ilgesniam kaip 10 (dešimt) metų laikotarpiui.

II. NUOMOS SĄLYGOS

3. Patalpų naudojimo paskirtis – odontologinės praktikos kabinetas.

4. Nuomojamos patalpos dalinai pritaikytos odontologo kabinetui, atvestos komunikacijos, yra dalis baldų. Nėra odontologinės įrangos, nėra higienos leidimo-paso odontologinei veiklai ir kitų licencijų, reikalingų odontologinei praktikai vykdyti.

5. Konkurso dalyvis (juridinio asmens vadovas ar darbuotojas) turi turėti galiojančią odontologo licenciją. Konkursą laimėję dalyvis įsipareigoja gauti visas reikiamas patalpų licencijas odontologinei veiklai vykdyti per trumpiausią įmanomą laikotarpį.

6. Nuomininkas įsipareigoja neatlygintinai teikti skubią būtinąją pagalbą Nacionalinės M.K.Čiurlionio menų mokyklos bendrabutyje gyvenantiems mokiniams.

7. Pradinis nuompinigių dydis – 285,92 Eur/mėn. Jei nuomininkas yra pridėtinės vertės mokesčio (PVM) mokėtojas – su PVM. Į šią sumą neįskaityti komunaliniai mokesčiai.

8. Nuompinigiai ir komunaliniai mokesčiai mokami kas mėnesį, bet ne vėliau kaip iki kito mėnesio 30 dienos.

9. Pavėluotai sumokėjus nuomos ir komunalinius mokesčius, Lietuvos respublikos nustatyta tvarka apskaičiuojami delspinigiai – 0,03 procentai, už kiekvieną uždelstą dieną.

10. Turtas nuomojamas 3 (tris) metus su galimybe pratęsti nuomos sutartį ne ilgesniam kaip 10 (dešimt) metų laikotarpiui.

11. Valstybės turto nuomininkas neturi teisės:

9.1. įkeisti nuomos teisės, perduoti jos kaip turtinio įnašo ar kitaip jos suvaržyti;
9.2. be valstybės turto valdytojo rašytinio sutikimo atlikti statinio kapitalinio remonto ar rekonstravimo darbų;
9.3. išpirkti nuomojamą valstybės turtą;
9.4. subnomuoti valstybės turtą, išskyrus tuos atvejus, kai juridinių asmenų veiklą reglamentuojantys įstatymai nenustato specialios teisių perdavimo ar suteikimo tvarkos.

III. PASIŪLYMŲ PATEIKIMAS IR REGISTRAVIMAS


12. Konkurso dalyviai registruojami adresu T. Kosciuškos g. 11 Vilnius, 023 kab., atsakingas asmuo – direktoriaus pavaduotojas administracijos ir ūkio reikalams Linas Donela, tel.: +37067930679, el. p.: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. , 2018-03-23 nuo 09:00 – 11:00.
13. Konkurso dalyviai pateikia komisijos nariui užklijuotą voką, ant kurio turi būti užrašyta: konkurso dalyvio vardas pavardė ar įmonės pavadinimas ir adresas, nuoroda Nacionalinės M. K. Čiurlionio menų mokyklos (T. Kosciuškos g. 11, Vilnius) negyvenamų patalpų „Turto nuomos konkursui“. Kartu su voku pateikiami mokyklos kasoje išduoti dokumentai, patvirtinantys, kad sumokėtas pradinis įnašas ir lietuvių kalba užpildyti dokumentai:
13.1. Paraiška-pasiūlymas (Viešojo nuomos konkurso sąlygų priedas Nr.1), kurioje nurodoma konkurso dalyvio teisinė forma, pavadinimas, kodas ir buveinės adresas, odontologinės įmonės steigimo dokumentų ar kitų steigimo faktą patvirtinančių dokumentų kopijos, kontaktinio asmens telefono numeris, elektroninio pašto adresas. Pasiūlyme nurodomas konkretus nuompinigių dydis;
13.2. nustatyta tvarka patvirtintas įgaliojimas, jeigu konkurso dalyviui konkurse atstovauja jo įgaliotas asmuo;
13.3. konkurso dalyvio ar jo įgalioto asmens sąskaitos, į kurią komisija turi pervesti grąžinamą pradinį įnašą, rekvizitai;
13.4. paaiškinimas, kokiam tikslui konkurso dalyvis naudos nuomojamą turtą;
13.5. odontologų licencijos.
14. Konkurso dalyvio pradinis įnašas lygus 3 mėnesių pradinio turto nuompinigių dydžio sumai, turi būti sumokamas mokyklos kasoje. Jei konkurso dalyvis yra PVM mokėtojas, nurodytas pradinis įnašas mokamas su PVM. Pradinis įnašas turi būti sumokėtas prieš atvykstant registruotis konkurso dalyviu.
15. Nuomojamas patalpas galima apžiūrėti 2018-03-19 nuo 14:00 iki 16:00, atsakingas asmuo – direktoriaus pavaduotojas administracijos ir ūkio reikalams Linas Donela, tel.: +37067930679, el. p.: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. .

IV. VOKŲ ATPLĖŠIMAS IR VERTINIMAS

16. Viešasis nuomos konkursas vykdomas 2018-03-23, 14:00 – turto nuomos komisijos posėdžio metu, Nacionalinės M. K. Čiurlionio menų mokyklos T. Kosciuškos g. 11, Vilnius, 020 kabinete.
17. Pirmajame etape įvertinama, ar pasiūlymas atitinka nuomos sąlygų 5 punkto reikalavimus, ir reikalavimų neatitinkantys pasiūlymai atmetami. Antrajame etape vertinamas pasiūlyme nurodytas nuompinigių dydis.
18. Konkurso laimėtoju pripažįstamas konkurso dalyvis, pasiūlęs didžiausią valstybės turto nuompinigių dydį. Jeigu tokį pat (didžiausią) dydį pasiūlo keli konkurso dalyviai, konkurso laimėtoju pripažįstamas dalyvis, anksčiau pateikęs dokumentus.
19. Valstybės turto valdytojas bet kuriuo metu iki nuomos sutarties sudarymo turi teisę nutraukti konkurso procedūras, jeigu:
18..1. atsiranda aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti iki paskelbiant konkursą;
18. 2. paskelbus konkursą paaiškėja, kad valstybės turto nuoma negalima.
20. Jeigu dalyvauti konkurse užsiregistruoja tik vienas konkurso dalyvis, jo pateikti dokumentai atitinka Konkurso sąlygų reikalavimus, ir jis pasiūlo valstybės turto nuompinigių dydį, ne mažesnį už nustatytą pradinį nuompinigių dydį, konkurso dalyvis pripažįstamas konkurso laimėtoju.
21. Su turto nuomos konkurso laimėtoju arba jo įgaliotu atstovu sutartis pasirašoma ne anksčiau kaip per 5 darbo dienas ir ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo komisijos protokolo pasirašymo.


ATSISIŲSTI PARAIŠKĄNACIONALINĖS M. K. ČIURLIONIO MENŲ MOKYKLOS
154,46 M2 PLOTO NEGYVENAMŲ PATALPŲ NUOMOS KONKURSO SĄLYGOS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

 1. 1. Nacionalinė M. K. Čiurlionio menų mokykla įmonės kodas 111966952, (T. Kosciuškos g. 11 Vilnius) viešo konkurso būdu išnuomoja negyvenamas patalpas. Konkursą vykdo Nacionalinės M. K. Čiurlionio menų mokyklos direktoriaus 2015 m. rugpjūčio 25 d. įsakymu VĮ – 95-1 sudaryta turto nuomos komisija.
 2. 2. Njuomojamos patapos yra Nacionalinės M. K. Čiurlionio menų mokyklos (T. Kosciuškos g. 11 Vilnius)baleto skyriaus I-ame aukšte (pastato unikalus numeris – 1096-0035-0049).Patalpos: salė – 78,87 m2 , persirengimo kambarys – 8,99 m2, persirengimo kambarys ir dušas – 9,70 m2 ir 3,08 m2 bei dalis koridoriaus – 53,82 m2, visas nuomojamas plotas – 154,46 m2, išnuomojamas trijų metų laikotarpiui su galimybe pratęsti nuomos sutartį, ne ilgesniam kaip 10 (dešimt) metų laikotarpiui.

 

II. NUOMOS SĄLYGOS

 

 1. 3. Patalpų naudojimo paskirtis – neformalus vaikų ugdymas, veiklą vykdant mokslo metų laikotarpiu, laisvu nuo pamokų metu (rugsėjo 1 d. – birželio 30 d.)
 2. 4. Pradinis nuompinigių dydis už vieną valandą – 2.79 Eur. Jei nuomininkas yra pridėtinės vertės mokesčio (PVM) mokėtojas – su PVM. Į šią sumą neįskaityti komunaliniai mokesčiai.
 3. 5. Nuompinigiai ir komunaliniai mokesčiai mokami kas mėnesį, bet ne vėliau kaip iki kito mėnesio 30 dienos.
 4. 6. Pavėluotai sumokėjus nuomos ir komunalinius mokesčius, Lietuvos respublikos nustatyta tvarka apskaičiuojami delspinigiai – 0,03 procentai, už kiekvieną uždelstą dieną.
 5. 7. Turtas nuomojamas 3 (tris) metus su galimybe pratęsti nuomos sutartį ne ilgesniam kaip 10 (dešimt) metų laikotarpiui, veiklą vykdant mokslo metų laikotarpiu (rugsėjo 1 d. – birželio 30 d.).

 

III. PASIŪLYMŲ PATEIKIMAS IR REGISTRAVIMAS

 

 1. 8. Konkurso dalyviai registruojami adresu T. Kosciuškos g. 11 Vilnius, 023 kab., atsakingas asmuo – direktoriaus pavaduotojas administracijos ir ūkio reikalams Linas Donela, tel.: +37067930679, el. p.: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. , 2017-08-23 nuo 13:00 – 16:00.
 2. 9. Konkurso dalyviai pateikia komisijos nariui užklijuotą voką, ant kurio turi būti užrašyta: konkurso dalyvio vardas pavardė ar įmonės pavadinimas ir adresas, nuoroda Nacionalinės M. K. Čiurlionio menų mokyklos (T. Kosciuškos g. 11, Vilnius) negyvenamų patalpų „Turto nuomos konkursui“. Kartu su voku pateikiami mokyklos kasoje išduoti dokumentai, patvirtinantys, kad sumokėtas pradinis įnašas ir lietuvių kalba užpildyti dokumentai:

 

9.1.   Paraiška (Viešojo nuomos konkurso sąlygų priedas Nr.1), kurioje nurodomas konkurso dalyvio ar jo įgalioto asmens vardas, pavardė, asmens kodas ir gyvenamosios vietos adresas (šie reikalavimai taikomi fiziniams asmenims) arba asmens teisinė forma, pavadinimas, kodas ir buveinės adresas, steigimo dokumentų ar kitų steigimo faktą patvirtinančių dokumentų kopijos (šie reikalavimai taikomi juridiniams asmenims), kontaktinio asmens telefono numeris, elektroninio pašto adresas;

 9.2.   nustatyta tvarka patvirtintas įgaliojimas, jeigu konkurso dalyviui konkurse atstovauja jo įgaliotas asmuo;

 9.3.   pasiūlymas, kuriame nurodytas siūlomas konkretus nuompinigių dydis;

 9.4.   konkurso dalyvio ar jo įgalioto asmens sąskaitos, į kurią komisija turi pervesti grąžinamą pradinį įnašą, rekvizitai;

 9.5.   paaiškinimas, kokiam tikslui konkurso dalyvis naudos nuomojamą turtą.

 

 1. 10. Konkurso dalyvio pradinis įnašas lygus 3 mėnesių pradinio turto nuompinigių dydžio sumai, turi būti sumokamas mokyklos kasoje. Jei konkurso dalyvis yra PVM mokėtojas, nurodytas pradinis įnašas mokamas su PVM. Pradinis įnašas turi būti sumokėtas prieš atvykstant registruotis konkurso dalyviu.
 2. 11. Nuomojamas patalpas galima apžiūrėti darbo valandomis 2017-08-17 nuo 14:00 iki 16:00, atsakingas asmuo – direktoriaus pavaduotojas administracijos ir ūkio reikalams Linas Donela, tel.: +37067930679, el. p.: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. .

 

IV. VOKŲ ATPLĖŠIMAS IR VERTINIMAS

 

 1. 12. Viešasis nuomos konkursas vykdomas 2017-08-28, 14:00 – turto nuomos komisijos posėdžio metu, Nacionalinės M. K. Čiurlionio menų mokyklos T. Kosciuškos g. 11, Vilnius, 020 kabinete.
 2. 13. Konkurso laimėtoju pripažįstamas konkurso dalyvis, pasiūlęs didžiausią valstybės turto nuompinigių dydį. Jeigu tokį pat (didžiausią) dydį pasiūlo keli konkurso dalyviai, konkurso laimėtoju pripažįstamas dalyvis, anksčiau pateikęs dokumentus.
 3. 14. Jeigu dalyvauti konkurse užsiregistruoja tik vienas konkurso dalyvis, jo pateikti dokumentai atitinka Aprašo 9 punkto reikalavimus, ir jis pasiūlo valstybės turto nuompinigių dydį, ne mažesnį už nustatytą pradinį nuompinigių dydį, konkurso dalyvis pripažįstamas konkurso laimėtoju.


 ATSISIŲSTI PARAIŠKĄ


RėmėjaiKunigas daktaras
Hans Friedrich Fischer


 Ponia Valdereza Lenktaitis 


karoso

 

 S.Karoso labdaros ir paramos fondas


15min-logo


UAB 15min


LRT kultura

 

LRT Kultūra